dnes je 16.4.2024

Input:

35/1967 Sb., Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší, platné do 30.9.1991

č. 35/1967 Zb.
[zrušené č. 309/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. dubna 1967
o opatřeních proti znečišťování ovzduší
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Znečišťování ovzduší
(1) Znečišťování ovzduší ve smyslu tohoto zákona se rozumí jeho znečišťování nad přípustnou míru stanovenou v příloze k tomuto zákonu nebo zhoršování jeho čistoty způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 písm. a) a b).
(2) Znečišťovatelem ovzduší je každá organizace, která znečišťuje ovzduší způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
Poplatky ze znečišťování ovzduší
§ 2
(1) Znečišťovatelé jsou povinni platit roční poplatky za znečišťování ovzduší.
(2) Poplatek pozůstává ze základního poplatku a přirážky.
(3) Základní poplatek se stanoví
a) při spalování tuhých paliv u parních trakcí na vlečkách v lomech a povrchových dolech, při posunu na nádražích a ve výtopnách, v nichž nejsou odváděny spaliny komínem, částkou 10,- Kčs za 1 tunu spotřebovaného paliva,
b) u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek roční částkou 50,- Kčs za 1 m2 hořící plochy nebo za 1 m3 zapařeného objemu; výměra nebo objem se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku,
c) v ostatních případech částkou odpovídající ročním nákladům spojeným s řádným provozem a údržbou potřebného zařízení, popřípadě ročním nákladům na jinou činnost, snižující znečišťování ovzduší na přípustnou míru,
d) pokud by nebylo možno do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona nebo do jednoho roku od vzniku znečištění zjistit náklady podle písm. c) bez neúměrných potíží, roční částkou 100,- Kčs za každých 1000 Kg jednotlivých škodlivin převyšujících přípustný úlet, uvedený v příloze k tomuto zákonu.
(4) K základním poplatkům se připočítává přirážka podle oblastí, v nichž je ovzduší znečišťováno. Přirážka se stanoví pro:
 
a)
vnitřní lázeňská území
100 %
b)
ostatní lázeňská, rekreační a chráněná území
80 %
c)
území sídlišť
60 %
d)
území vymezená pro průmyslovou činnost
20 %
e)
ostatní území
40 %
Vymezení jednotlivých oblastí stanoví na návrh orgánů hygienické služby orgán územního plánování. Je-li ovzduší znečišťováno v několika oblastech, stanoví se přirážka podle oblasti nejvíce znečišťované.
§ 3
(1) Poplatky se neplatí v případech, kdy
a) dochází k exhalacím při provozu parní trakce a při provozu motorových vozidel,
b) dochází k exhalacím při spalování množství paliva, které nepřevyšuje ani 200 kg za hodinu, ani 200 tun za rok,
c) množství škodlivin vypouštěných do ovzduší nepřesahuje hodnoty uvedené v příloze k tomuto zákonu,
d) zamezení, popřípadě zmenšení znečišťování alespoň na přípustnou míru není dosud technicky řešitelné.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se netýká případů uvedených v § 2 odst. 3 písm. a) a b).
Pokuty
§ 4
(1) Znečišťovatelé jsou povinni platit vedle poplatků ještě politu, jestliže
a) neprovedli včas nebo vůbec opatření uložená Státní technickou inspekcí ochrany ovzduší (§ 13 odst. 2 písm. c), popřípadě orgány hygienické služby k ochraně ovzduší,
b) nedbají o řádnou údržbu, obsluhu a bezporuchový provoz zařízení sloužících k omezení znečišťování