dnes je 13.6.2024

Input:

352/2023 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

352/2023 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. augusta 2023,
ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 108 ods. 6 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (ďalej len „výpis“) je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vo výpise možno použiť hypertextové prepojenie.
(3) Na účely zostavenia výpisu sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise zasielanom sporiteľovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
Pravidlá na určenie prognóz
dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia
§ 2
(1) Výpis obsahuje prognózy mesačného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodok“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(2) Prognózy dôchodku uvedené v prílohe č. 1 sa zostavujú na základe
a) povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“) sporiteľa,
b) dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“) sporiteľa,
c) sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu podľa § 108 ods. 3 písm. e) zákona,
d) súhrnného ukazovateľa rizika1) dôchodkového fondu,
e) veku podľa § 3,
f) ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2,
g) predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2,
h) produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2,
i) vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2,
j) predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2.
(3) Vzorce na výpočet prognóz dôchodku sú uvedené v prílohe č. 2.
(4) Aktuálnosť parametrov, predpokladov a pravidiel na určenie prognóz dôchodkov sa prehodnotí najmenej raz za tri roky.
§ 3
(1) Dôchodkový vek sporiteľa alebo predpokladaný dôchodkový vek sporiteľa na účely zostavenia výpisu je
a) vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo
b) vek sporiteľa podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 3, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).
(2) Pri určení veku sporiteľa podľa odseku 1 sa nezohľadňuje
a) počet vychovaných detí,
b) nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(3) Na účely zostavenia výpisu v príslušnom kalendárnom roku sa neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa výpis zostavuje.
§ 4
Alternatívna prognóza
Ak výpis obsahuje alternatívnu prognózu dôchodku, zostaví sa podľa §