dnes je 2.10.2023

Input:

36/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky

č. 36/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 2. srpna 1945
o plnění závazků znějících na říšské marky.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Peněžité závazky znějící na říšské marky, pokud trvají dne 1. srpna 1945, je dlužník povinen splniti v korunách v poměru 1 říšská marka = 10 korun, mají-li toho dne věřitel i dlužník své bydliště anebo sídlo na území země České nebo Moravskoslezské. U filiálek, závodů a representací cizozemského podniku rozhoduje v tom směru jejich sídlo.
(2) Bez zřetele na ustanovení odstavce 1 je dlužník povinen splniti v korunách v poměru 1 říšská marka = 10 korun peněžité závazky znějící na říšské marky, které trvají dnem 1. srpna 1945:
1. je-li věřitelem některá pokladna československého státu anebo jiné veřejnoprávní korporace anebo jejich fond, ústav, podnik nebo jiné zařízení na území země České nebo Moravskoslezské, ačli nejde o závazky z cenných papírů cizozemských; nebo
2. pocházejíc-li z vkladů na vkladní knížky u peněžních ústavů a peněžních podniků na území země České nebo Moravskoslezské, počítajíc v to filiálky cizozemských ústavů a podniků na uvedeném území, nebo
3. jsou-li zajištěny zástavním právem na nemovitosti ležící na území země České nebo Moravskoslezské.
(3) O plnění peněžitých závazků z pojistných smluv jakéhokoliv druhu, znějících na říšské marky, budou dána ustanovení zvláštní; až do jich vydání je dlužník oprávněn plniti v korunách v poměru 1 říšská marka = 10 korun.
§ 2.
(1) O dluhopisech na majitele, znějících na říšské marky, a jejich kuponech, které byly vydány dlužníky se sídlem na území země České nebo Moravskoslezské, platí ustanovení § 1, odst. 1, jen pokud je vlastník, který má bydliště nebo sídlo na uvedeném území, zároveň s místopřísežným prohlášením, že dluhopisy byly jeho vlastnictvím již dne 1. srpna 1945, složí do 31. srpna 1945 u některého peněžního ústavu v zemi České nebo Moravskoslezské do vázané úschovy pro Pražskou súčtovací banku v Praze. Banka vydá ukladateli osvědčení, že dluhopis byl dne 1. srpna 1945 vlastnictvím osoby s bydlištěm nebo sídlem na území země České a Moravskoslezské.
(2) Vázanou úschovu podle odstavce 1 lze uvolnit s povolením Národní banky československé.
§ 3.
Předchozími ustanoveními zůstávají nedotčena obmezení stanovená platnými předpisy co do nakládání s nepřátelským majetkem a co do placení závazků vůči osobám státně nespolehlivým.
§ 4.
Sazby v říšských markách, stanovené právními předpisy, kterých se přechodně ještě používá, přepočtou se na koruny v poměru 1 říšská marka = 10 korun.
§ 5.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1945 a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři spravedlnosti a financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobár v. r.