dnes je 22.6.2024

Input:

36/1949 Sb., Vládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 36/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1949
o finančních referátech okresních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43, odst. 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, a podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 281 Sb., o výkonu finanční správy národními výbory:
§ 1.
U každého okresního národního výboru a národního výboru vykonávajícího jeho působnost se zřizuje finanční referát, který obstarává veškeré záležitosti finanční povahy v oboru okresní správy (okresní finanční správu).
§ 2.
(1) Finanční referát okresního národního výboru plní podle příslušných předpisů v oboru daní, dávek, poplatků, cel a státních finančních monopolů (dále jen „veřejné dávky“) zejména tyto úkoly:
1. vyměřuje, předpisuje a stanoví veřejné dávky, rozhoduje o jejich zajištění a o uplatnění ručení;
2. pečuje o srážení a odvádění daní vybíraných srážkou a jiných přímo placených veřejných dávek;
3. rozhoduje o žádostech za osvobození, za slevy a úlevy;
4. projednává, po případě vyřizuje opravné prostředky;
5. rozhoduje o prodloužení a promíjení promeškaných lhůt a o promíjení následků jejich zmeškání;
6. projednává, po případě vyřizuje žádosti o obnovu řízení a o navrácení do předešlého stavu;
7. provádí účtování veřejných dávek;
8. vybírá a vymáhá veřejné dávky a rozhoduje o jejich posečkání, promíjení a odpisu, o odkladu exekuce a o vrácení přeplatků;
9. provádí dozor, revise a kontroly;
10. zadává a vypovídá prodej předmětů státních finančních monopolů;
11. projednává zboží v dovozu, průvozu a vývozu;
12. ukládá pořádkové pokuty a rozhoduje o jejich promíjení a odpisu;
13. vykonává pravomoc v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových, pokud není vyhrazena důchodkovým soudům nebo nalézacím senátům.
(2) Okresní národní výbory se v každém kraji sdružují ke společnému provádění vyšetřování v trestních věcech daňových, dávkových a důchodkových tak, že je pro ně provádí finanční referát okresního národního výboru v krajském městě pro celé území kraje.
(3) Ministerstvo financí určí vyhláškou v Úředním listě, které okresní národní výbory projednávají zboží v dovozu, průvozu a vývozu (celní správa), a místa, kde tuto působnost vykonávají.
§ 3.
V oboru finančního hospodaření národních výborů plní finanční referát okresního národního výboru zejména tyto úkoly:
1. připravuje rozpočet okresního národního výboru a spolupůsobí při sestavování rozpočtů okresních komunálních podniků; sleduje a usměrňuje hospodaření okresního národního výboru podle rozpočtu zejména tím, že zaujímá před jejich provedením stanovisko ke všem opatřením okresního národního výboru, jež mají finanční dosah; sestavuje dílčí účetní závěrky. Při výkonu této činnosti se řídí pokyny krajského národního výboru a ministerstva financí. V roce 1949 přísluší mu v dohodě s ostatními příslušnými referáty provádět hospodaření podle rozpočtu okresu jako svazku lidové správy a sestavit účetní závěrku o tomto hospodaření;
2. usměrňuje finanční hospodaření okresních a okresem spravovaných ústavů, zařízení, podniků a okresních