dnes je 26.2.2024

Input:

36/1950 Sb., Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby, platné do 2.1.1955

č. 36/1950 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. března 1950 o
výkonu veřejné správy ve věcech plavby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 19 odst. 3 zákona č. 280/1948 Sb. o krajském zařízení:
§ 1.
V zájmu zlidovění veřejné správy ve věcech plavby se ruší
a) Československý úřad plavební v Praze,
b) poříční úřad plavební pro oblast Labe se sídlem v Praze a poříční úřad plavební pro oblast Dunaje se sídlem v Bratislavě,
c) expositura poříčního úřadu plavebního pro oblast Labe se sídlem v Ústí nad Labem a expositura poříčního úřadu plavebního pro oblast Dunaje se sídlem v Komárně.
Jejich likvidaci provede ministerstvo dopravy.
§ 2.
(1) Dosavadní působnost zrušených úřadů přechází s výjimkou věcí uvedených v odstavci 2 na národní výbory.
(2) Ministerstvu dopravy přísluší
a) činnost normotvorná, plánovací, řídící a dozorčí,
b) péče o splavnost vodních cest a hájení zájmů plavby na vodách s hlediska nadkrajového,
c) věci způsobilosti plavidel a jejich posádek,
d) udělování povolení k plavebnímu podnikání provozovanému v obvodu dvou nebo více krajů (bez újmy vodoprávního projednání),
e) věci tarifní (centrované),
f) schvalování dopravních řádů plavebních podniků provozovaných v obvodu dvou nebo více krajů,
g) rozhodování v zásadních věcech týkajících se plavebního a přístavního provozu,
h) ústřední péče o zřízení, udržování a obsluhu sdělovacích prostředků v plavbě,
i) věci námořní plavby.
§ 3.
(1) Práce spojené s výkonem působnosti národních výborů uvedené v § 2 odst. 1 se obstarávají v hospodářských referátech.
(2) Ministerstvo dopravy vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, kterými se podrobně vymezí rozsah činnosti hospodářských referátů ve věcech plavby.
§ 4.
Zaměstnance zrušených úřadů, kterých bude nezbytně třeba k výkonu působnosti přenesené podle § 2 odst. 1 na národní výbory, přidělí ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra v rámci plánovaných stavů pracovních sil krajským národním výborům. Ostatní zaměstnanci zrušených úřadů přecházejí do služeb ministerstva dopravy.
§ 5.
Předpisy, které upravují věc, na niž se vztahuje toto nařízení, zejména
a) zákon č. 315/1920 Sb., o zřízení Československého úřadu plavebního,
b) vládní nařízení č. 416/1920 Sb., o vymezení působnosti Československého plavebního úřadu,
c) vládní nařízení č. 377/1921 Sb., o organisaci poříčních úřadů plavebních pro oblast Labe a Dunaje,
d) vyhláška ministra veřejných prací v dohodě s ministrem obchodu č. 183/1925 Sb., o zahájení působnosti Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe se sídlem v Praze,
e) vládní nařízení č. 42/1926 Sb., o organisaci expositury poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe se sídlem v Ústí nad Labem a expositury poříčního úřadu pro oblast Dunaje se sídlem v Komárně,
f) odstavec 1 vyhlášky ministra veřejných prací v dohodě s ministrem obchodu č. 63/1930 Sb., o provedené změně v organisaci Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe,
g) vládní nařízení č. 198/1939