dnes je 21.4.2024

Input:

36/1953 Sb., Celní zákon, platné do 31.12.1974

č. 36/1953 Zb.
[zrušené č. 44/1974 Zb.]
CELNÍ ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ
Účel celního zákona.
§ 1.
(1) Plánovaný rozvoj hospodářství, především ochrana a podpora zahraničního obchodu vyžadují, aby oběh zboží ve styku s cizinou byl pod celní kontrolou.
(2) Tento zákon stanoví, které státní orgány plní tyto úkoly a jakým způsobem.
HLAVA DRUHÁ
Celní správa a její organisace.
§ 2.
Působnost ve věcech celních vykonává ministerstvo zahraničního obchodu prostřednictvím ústřední celní správy, která je jeho zvláštní složkou, a jí přímo podřízených orgánů.
§ 3.
(1) Ústřední celní správa organisuje a řídí celní správu, vykonává nejvyšší dozor v oboru celnictví a plní další úkoly podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů.
(2) Do působnosti ústřední celní správy patří též dozírat, aby celní orgány dodržovaly i jiné předpisy, k jejichž provádění je třeba součinnosti celní správy.
§ 4.
Ústřední celní správě jsou přímo podřízeny celnice, jejich odbočky a celní hlídky; zřizuje a zrušuje je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 5.
(1) Celnice, jejich odbočky a hlídky provádějí kontrolu nad oběhem zboží ve styku s cizinou a celní řízení a obstarávají jiné úkoly podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů.
(2) Ústřední celní správa může pověřit celnice, aby rozhodovaly v prvé stolici o některých případech patřících do působnosti ústřední celní správy a naopak může si vyhradit rozhodování o některých případech patřících do působnosti celnic.
§ 6.
(1) Zaměstnanci celní správy jsou povinni při výkonu služby nosit stejnokroj. Podrobnosti stanoví ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
(2) Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými členy vlády, kdy a za jakých podmínek jsou zaměstnanci celní správy povinni, po případě oprávněni nosit služební zbraň.
§ 7.
Celní dohled na dopravu zboží přes státní hranice.
Při celním dohledu na dopravu zboží přes státní hranice a na jeho oběh v území stanoveném podle předpisů o ochraně státních hranic, jakož i v celním pohraničním pásmu, mohou spolupůsobit též orgány národní bezpečnosti. Podrobnosti, zejména jaká oprávnění a jaké povinnosti příslušejí orgánům národní bezpečnosti při plnění těchto úkolů a v kterých úsecích státních hranic tyto orgány spolupůsobí, stanoví ministři zahraničního obchodu a národní bezpečnosti.
§ 8.
Součinnost jiných státních orgánů.
Všechny státní orgány jsou povinny poskytovat v mezích své působnosti celní správě účinnou pomoc při provádění tohoto zákona, zvláště při stíhání zboží, které uniklo celní kontrole.
HLAVA TŘETÍ
Celní kontrola a celní řízení.
§ 9.
Úvodní ustanovení.
Zboží dovážené, vyvážené a provážené a zboží přepravované přes cizí státní území podléhá omezením podle tohoto zákona, zejména celnímu řízení a celní kontrole.
DÍL PRVNÍ
Doprava zboží přes hranice.
§ 10.
Povinnost dodat zboží a dostavit se k celnici.
(1) Kdo jakýmkoliv způsobem dopravuje zboží z ciziny nebo do ciziny, musí je dodat pohraniční celnici se stanovenými doklady k celnímu řízení.
(2) Cestující osoby, které