dnes je 25.2.2024

Input:

36/1965 Sb., Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, platné do 31.12.1992

č. 36/1965 Zb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1965
o dani z příjmů s literární a umělecké činnosti
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Daňová povinnost
§ 1
(1) Dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen „daň“) podléhají občané, kteří mají příjmy ze své tvůrčí činnosti literární nebo umělecké anebo ze své umělecké činnosti jako výkonní umělci (dále jen „poplatník“), pokud tyto příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy.
(2) Příjmy ze zděděných autorských práv jsou podrobeny této dani jen u pozůstalé manželky po dobu jejího vdovství a u zůstavitelových dětí po dobu jejich nezletilosti1) .
(3) Obdobně jako u pozůstalé manželky zdaňují se příjmy ze zděděných autorských práv u družky, žila-li se zůstavitelem nejméně rok před jeho úmrtím ve společné domácnosti.
§ 2
(1) Tvůrčí literární a uměleckou činnost se rozumí činnost, jejímž výsledkem je dílo požívající autorskoprávní ochrany.
(2) Činností výkonných umělců se rozumí umělecká činnost v oboru dramatickém, hudebně dramatickém, hudebním, pantomimickém, jevištně tanečním a artistickém.
(3) Ve sporných případech rozhoduje o tom, zda lze určitou činnost pokládat za činnost podrobenou tomuto zákonu, ministerstvo financí v součinnost s ministerstvem školství a kultury, které si vyžádá stanovisko příslušného uměleckého svazu.
§ 3
Příjmy z tvůrčí činnosti literární nebo umělecké anebo z činnosti výkonných umělců (dále jen „odměny“) se rozumějí veškeré autorské odměny nebo jakkoliv zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla, úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.
§ 4
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží, odměny udělené za vynikající umělecká díla nebo výkony a podpory vyplacené kulturními fondy.
(2) Je-li v ceně nebo odměně vyplacené při veřejné soutěži zahrnuta též odměna za dílo nebo umělecký výkon, není tato část ceny nebo odměny osvobozena od daně.
§ 5
Výplata odměn
(1) Každá organizace, která vyplácí odměny za dílo nebo umělecký výkon, popřípadě za jejich užití, poukazuje tyto odměny výplatnímu místu, které jí poplatník oznámí, s výjimkou uvedenou v odstavci 4. Odměny přijaté od občanů je poplatník povinen oznámit výplatnímu místu.
(2) Výplatním místem jsou organizace, které určí ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem financí.
(3) Poplatník je povinen oznámit každému plátci jedno výplatní místo, kterému má plátce odměny poukazovat. Všechny odměny plynoucí témuž poplatníkovi z jakýchkoliv oborů tvůrčí činnosti literární nebo umělecké anebo z činnosti výkonných umělců musí být poukazovány je jedinému výplatnímu místu.
(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na odměny za literární příspěvky do periodického tisku, rozhlasu a televize, pokud jsou anebo mají být uveřejněny poprvé, nepřesahují-li 1000 Kčs za jednotlivý příspěvek a dále na odměny za výchovné koncerty, včetně úvodního slova.
§ 6
Základ daně
Základem, z něhož se daň vybírá, je rozdíl mezi příjmy podrobenými dani, které byly plátci poukázány v kalendářním roce