dnes je 16.4.2024

Input:

37/1951 Sb., Vládní nařízení o vybudování a provozu drah, platné do 31.3.1964

č. 37/1951 Zb.
[zrušené č. 51/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. dubna 1951
o vybudování a provozu drah.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4, § 9 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 2, § 15 odst. 4, § 16 odst. 6, § 17 odst. 2, § 30 odst. 3, § 36 odst. 4, § 43 odst. 2, § 46 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 2 a § 54 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ.
Vybudování dráhy.
I. Přípravné práce.
§ 1.
Povolení k přípravným pracím.
(1) Přípravné práce pro stavbu dráhy (její části) mohou být zahájeny jen na povolení, které vydá ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem národní obrany.
(2) V žádosti o povolení k přípravným pracím uvede žadatel směr dráhy, a to vypočtením nejvýznačnějších míst, jež má dráha spojovat, označí její příslušnost ke skupině drah, odůvodní její potřebu a uvede dobu, v níž přípravné práce mají být započaty a dokončeny. K žádosti přiloží průkaz o zařazení projekčních prací, potřebných pro přípravu stavebního návrhu dráhy, do plánu projekčních prací, seznam dotčených místních národních výborů a technické podklady potřebné pro posouzení rozsahu přípravných prací.
(3) Ministerstvo dopravy povolujíc přípravné práce stanoví lhůtu, v níž tyto práce mají být provedeny; v odůvodněných případech ji může prodloužit.
§ 2.
Provádění přípravných prací.
(1) Ten, kdo provádí přípravné práce, oznámí včas jejich zahájení dotčeným místním národním výborům, které o tom zpraví vlastníky nemovitostí (jiné oprávněné).
(2) Osoby, provádějící přípravné práce, prokáží své oprávnění ke vstupu do závodů a na nemovitosti průkazem, který vydá ministerstvo dopravy, pokud zvláštní předpisy nestanoví další podmínky; tyto osoby jsou povinny šetřit co nejvíce majetku a zachovat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděly při své činnosti.
II. Projednání stavebního návrhu.
§ 3.
Zahájení projednání.
(1) Stavební návrh dráhy (její části) projedná a povolení k provedení stavby (§ 7) vydá pro dráhy celostátní, pro ostatní dráhy pro přepravu veřejnou, provozované Československými státními drahami, národním podnikem (dále jen „národní podnik ČSD“), pro dráhy pro přepravu neveřejnou, z nichž je možný přímý přechod vozidel na uvedené dráhy, a pro dráhy vojenské správy ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem národní obrany, pro ostatní dráhy krajský národní výbor v dohodě s vojenskou správou (dále jen „povolující orgány“).
(2) Žádost o projednání stavebního návrhu musí být odůvodněna a musí v ní být podán hospodářský rozbor navrhované dráhy.
(3) Ministerstvo dopravy žádost posoudí v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem národní obrany, krajský národní výbor v dohodě s vojenskou správou. Bude-li žádost shledána způsobilou k dalšímu projednání, předloží žadatel podrobný stavební návrh dráhy; bude-li k tomu vyzván, předloží před tím povšechný stavební návrh dráhy k předchozímu projednání.
§ 4.
Povšechný stavební návrh.
(1) Povolující orgán projedná povšechný stavební návrh komisionelně, a to zpravidla v sídle krajského národního výboru, za účasti zástupců vojenské správy, dotčených krajských a okresních národních výborů a těch