dnes je 3.12.2023

Input:

37/1962 Zb., Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o úhrade nákladov na udržovanie a obnovu kultúrnych pamiatok

37/1962 Zb.
[zrušené č. 27/1987 Zb.]
VYHLÁŠKA
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 24. marca 1962
o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 8 ods. 4 zákona č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Prvá časť
Starostlivosť o kultúrne pamiatky a náhradný úkon
§ 1
(1) Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný starať sa o jej zachovanie a údržbu a vykonávať na nej potrebné úpravy alebo obnovu (ďalej len „udržiavanie pamiatky“) podľa ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona vlastným nákladom. Rovnakú povinnosť ako vlastník pamiatky má každý, kto ju má u seba; pri pamiatkach, ktoré sú národným majetkom, plní túto povinnosť organizácia, ktorá pamiatku spravuje alebo ktorej bola odovzdaná do trvalého užívania (§ 103 ods. 2 obč. zák.).
(2) Keď povinná osoba alebo organizácia neplní povinnosti uvedené v odseku 1, môže okresný národný výbor rozhodnúť, že na náklad tejto osoby (organizácie) vykoná opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie pamiatky. Na náklad osoby (organizácie), ktorá má pamiatku u seba, môžu byť tieto opatrenia vykonané len vtedy, keď táto osoba (organizácia) je na základe právneho pomeru k vlastníkovi povinná hradiť náklady spojené s udržiavaním pamiatky.
(3) Výšku náhrady za vykonané práce stanoví okresný národný výbor výmerom, ktorý vydá ihneď po vykonaní opatrení na zachovanie pamiatky; keď ide o nehnuteľnú pamiatku, ktorá nie je národným majetkom, bez prieťahov zariadi, aby pohľadávka na náhradu voči vlastníkovi bola zabezpečená záložným právom na nehnuteľnej pamiatke. Požadovaná náhrada za vykonané práce sa zníži o príspevok, ktorý bude prípadne poskytnutý dodatočne.
Druhá časť
Príspevok
§ 2
(1) Keď povinná osoba (organizácia) nemôže uhradiť náklad na nevyhnutnú úpravu pamiatky z vlastných prostriedkov ani z pôžičky, ktorú jej poskytne Štátna sporiteľňa, alebo keď nemá z takej úpravy úžitok, alebo keď z nej má úžitok, ale len nepatrný v pomere k nákladu, môže jej okresný národný výbor poskytnúť na jej žiadosť príspevok na úhradu nákladu, a to do výšky 9/10 nákladu; v mimoriadnych prípadoch, najmä pri nutnej konzervácii alebo reštaurovaní malieb, fresiek, sgrafít, plastík a bohato členenej štukovej výzdoby, možno uhradiť týmto príspevkom celý náklad.
(2) Žiadosť o príspevok sa podáva okresnému národnému výboru, v obvode ktorého sa pamiatka nachádza. Žiadateľ je povinný predložiť rozpočet nákladov na úpravu, a keď ide o nehnuteľnú pamiatku, uviesť tiež jej ročný čistý výnos za posledné tri roky a ťarchy viaznúce na nehnuteľnosti.
(3) O poskytnutí príspevku a jeho výške rozhoduje okresný národný výbor na základe
a) podkladov potrebných pre posúdenie výšky nákladov,
b) výsledkov šetrenia konaného o tom, či a aký úžitok prinesie žiadateľovi vykonanie úprav,
c) stanoviska Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, keď ide o národnú kultúrnu pamiatku alebo o nehnuteľnú pamiatku, ktorá leží v pamiatkovej rezervácii, v ostatných prípadoch príslušného krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a