dnes je 21.4.2024

Input:

37/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky, platné do 6.3.1997

č. 37/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. května 1963
o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 26 odst. 1 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby, a podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje ochranu včel, vod a ryb při hubení škůdců a plevelů a potírání chorob rostlin chemickými prostředky, prováděném postřikem, poprášením, aerosolováním a zamlžováním (dále jen „hubení škůdců“) porostů zemědělských plodin, stromů a keřů.
Ochrana včel
§ 2
(1) Chemické prostředky používané k hubení škůdců se dělí vzhledem k účinku, který mají na včely, na tři skupiny:
a) prostředky jedovaté,
b) prostředky škodlivé,
c) prostředky relativně neškodné.
(2) Seznam chemických prostředků používaných v současné době a jejich rozdělení podle škodlivosti je uveden v příloze č. 1.
(3) Porosty zemědělských plodin, stromy a keře se dělí na porosty a keře v době květu včelami navštěvované a nenavštěvované (příloha č. 2).
(4) Porost zemědělských plodin se považuje za kvetoucí, jsou-li na jeho jednom čtverečním metru průměrně více než dvě kvetoucí rostliny navštěvované včelami.
§ 3
Hubení škůdců jedovatými prostředky se nesmí provádět
a) na kvetoucích porostech zemědělských plodin navštěvovaných včelami, s výjimkou hrachu a pelušky,
b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami,
c) na kvetoucích porostech hrachu a pelušky v době, kdy včely létají.
§ 4
Hubení škůdců škodlivými prostředky se nesní provádět v době, kdy včely létají
a) na kvetoucích porostech zemědělských plodin navštěvovaných včelami včetně hrachu a pelušky,
b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami.
§ 5
Hubení škůdců prostředky neškodnými je dovoleno i v době, kdy včely létají, pokud byly dodrženy předepsané koncentrace, dávky a způsob použití těchto prostředků.
§ 6
(1) Hubení škůdců prostředky jedovatými, pokud je podle této vyhlášky dovoleno, smí být prováděno jen v takové vzdálenosti od kvetoucích porostů zemědělských plodin, kvetoucích stromů a keřů navštěvovaných včelami nebo od stanoviště včelstev, která při způsobu hubení, druhu chemického a mechanizačního prostředku a při síle a směru větru zaručuje, že použité prostředky na ně nedopadnou. Při hubení škůdců prostředky škodlivými musí být uvedená vzdálenost dodržena, provádí-li se hubení škůdců v době, kdy včely létají.
(2) Hubit škůdce dna porostech zemědělských plodin pod kvetoucími stromy je dovoleno
a) jedovatými prostředky jen takovým způsobem, který vylučuje zanesení těchto prostředků na květy stromů,
b) škodlivými prostředky takovým způsobem, který vylučuje jejich zanesení na květy stromů v době, kdy včely létají.
§ 7
(1) Jestliže je nutno provést hubení škůdců na porostu zemědělských plodin, který se považuje za kvetoucí,