dnes je 7.12.2023

Input:

37/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů

č. 37/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. března 1969
o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
Dne 11. února 1969 byl v Praze podepsán Protokol o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů.
Podle svého článku 7 vstoupil Protokol v platnost dnem 11. února 1969.
České znění Protokolu a Příloha č. 1. se vyhlašuje současně.
Originály příloh č. 2 - 7 jsou k nahlédnutí v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
PROTOKOL
o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů
V souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968
se smluvní strany dohodly takto:
Článek 1
Vojenské útvary, příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk a členové jejich rodin, kteří cestují do prostorů stálých posádek sovětských vojsk dočasně se nacházejících anebo z nich zpět, mohou překračovat státní hranice Československé socialistické republiky na hraničních přechodech uvedených v příloze č. 1 protokolu.
V případě potřeby mohou být pro přepravu sovětských vojsk přes státní hranice Československé socialistické republiky po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran otevřeny československé hraniční přechody, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 protokolu, a to v rozsahu a na dobu předem dohodnutou.
Článek 2
1. Příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk cestující v rámci vojenského útvaru překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě rozkazu k přesunu a soupisky. Velitel vojenského útvaru předkládá československým pohraničním orgánům rovněž osobní vojenský průkaz.
2. Příslušníci sovětských vojsk cestující ve skupině překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě cestovního průkazu velitele skupiny, soupisky a průkazu totožnosti členů skupiny.
3. Příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk a