dnes je 26.2.2024

Input:

38/1948 Sb., Zákon o Národní bance Československé, platné do 31.12.1989

č. 38/1948 Zb.
[zrušené č. 158/1989 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. března 1948
o Národní bance Československé.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I .
Základní ustanovení.
§ 1.
Stát vykonává správu měny na celém státním území v rozsahu stanoveném tímto zákonem Národní bankou Československou (dále „banka“).
§ 2.
Banka má výhradní právo vydávati bankovky, řídí v tuzemsku oběh platidel a dbá o správnou jejich funkci ve státě.
§ 3.
(1) Banka se účastní vypracování hospodářského plánu se zřetelem na zájmy měny a na zabezpečení plánu po stránce finanční.
(2) Banka podle potřeb československého hospodářství a se zřetelem na hospodářský plán řídí peněžní trh a pečuje o poskytování úvěru hospodářství a o účelné soustřeďování a hospodárné využití peněžních prostředků.
(3) Banka vede evidenci úvěrů a vykonává s hlediska měnového jejich kontrolu.
(4) Banka jest oprávněna vydávati k dosažení účelů sledovaných v odst. 2 a 3 závazné směrnice.
§ 4.
(1) Banka řídí podle příslušných předpisů platební a peněžní styk s cizinou a může podle zmocnění ministra financí zastupovati stát v mezinárodních zařízeních měnových a bankovních a spolupůsobiti při jednáních finančních a obchodně politických.
(2) Banka jest povinna udržovati stav zlata a devis na výši vyžadované potřebami platební bilance a správy měny, kterou jest povinna vésti tak, aby byla udržena a zabezpečena stálost měnové jednotky.
(3) Banka řídí a kontroluje devisové hospodářství podle příslušných zákonných ustanovení.
Oddíl II.
Organisace a správa banky.
§ 5.
(1) Banka jest veřejným státním ústavem; jest samostatnou právnickou osobou. Sídlo banky jest v Praze.
(2) Kmenové jmění banky činí 500 milionů Kčs.
§ 6.
(1) Označení banky jest česky: „Národní banka Československá“, slovensky: „Národná banka Československá“.
(2) Banka není povinna zapsati se do obchodního rejstříku. Pro závaznost a platnost právních jednání a listin banky stačí, jsou-li jména oprávněných zástupců a změny vyhlášeny v místnostech banky.
(3) Knihy banky a výpisy z nich mají průvodnost veřejných listin.
§ 7.
Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě a filiálními úřadovnami; kromě toho může pověřiti jiné ústavy úkolem poboček. Zřizovati nové nebo rušiti dosavadní filiální úřadovny může banka jen se souhlasem vlády. Místo, které je sídlem ústředí, oblastního ústavu nebo filiální úřadovny, sluje bankovním místem, území jemu přidělené bankovním obvodem.
§ 8.
(1) Vedoucím správním orgánem banky jest devítičlenná bankovní rada, která se skládá z guvernéra, viceguvernéra a dalších sedmi členů. Guvernér nebo viceguvernér a dva z dalších členů jsou Slováci.
(2) Členy bankovní rady mohou býti jen českoslovenští státní občané, kteří mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti.
(3) Členové bankovní rady požívají za svou činnost celoroční náhradu, jejíž výši stanoví vláda na návrh ministra financí. Náhradu vyplácí banka.
(4) Členové vládních a zákonodárných sborů nemohou býti členy bankovní rady.
§ 9.
(1) Guvernéra a viceguvernéra jmenuje na pět let a odvolává na návrh vlády president