dnes je 21.4.2024

Input:

38/1951 Sb., Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu

č. 38/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951
o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, a podle § 7 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport:
§ 1.
(1) Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu, mistr sportu a zasloužilý mistr sportu, obdrží odznak a listinu o tom, že jim byl čestný titul propůjčen (diplom).
(2) Odznaky jsou popsány v příloze tohoto nařízení.
§ 2.
Zasloužilému pracovníku v tělesné výchově a ve sportu lze poskytnout čestný dar nebo čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády.
§ 3.
Mistrům sportu a zasloužilým mistrům sportu věnuje stát zvláštní péči zejména tím, že jim zlepšuje podmínky pro pěstování sportu; tuto péči provádí Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 38/1951 Sb.
Popis odznaků.
I.
Odznak zasloužilého pracovníka v tělesné výchově a ve sportu má tvar kulatého terče o průměru 30 mm a je ražen na obou stranách. Na líci je relief dělníka v pracovní zástěře, tisknoucího ruku sportovci, který drží prapor; kolem reliefu je v kruhu umístěn nápis: „Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a ve sportu“. Na rubu je vyobrazení lva z malého státního znaku republiky Československé ve věnci z vavřínových a lipových listů.
Odznak je ražen ze stříbra, patinován; nosí se na závěsné sponě tvaru obdélníku 22 mm široké a 15 mm dlouhé, potažené světle modrou stuhou.
II.
Odznak mistra aportu má tvar štítu, nad nímž je umístěna plastická pěticípá hvězda. Na štítě, jehož povrch je zvlněný, je relief vítěze držícího v pravé ruce lipovou ratolest a v levé ruce prapor. Na prsou vítěze jsou písmena „ČSR“. V pozadí štítu je znázorněn sportovní stadion a továrna. V dolní polovině odznaku je rovnoběžně s okrajem nápis: „Mistr sportu“.
Odznak je 36 mm vysoký a 36 mm široký, je ražen ze stříbra, patinován; nosí se na světle modré stuze 22 mm široké a 15 mm dlouhé.
III.
Odznak zasloužilého mistra sportu má tvar štítu. Na štítě je relief dívky, která stojí na stupni vítězů a drží nad hlavou ratolest vítězství. Postava dívky převyšuje polovinou těla horní okraj štítu. V pozadí na prohloubené ploše štítu je znázorněn sportovní stadion a nad ním vlys s postavami vojáka, rolníka, matky s děckem a dělníka. Na vyvýšeném, šikmo skloněném dolním okraji štítu je nápis: „Zasloužilý mistr sportu.“.
Odznak je 42 mm vysoký a 36 mm široký, je ražen ze stříbra, patinován; nosí se na světle modré stuze 22 mm široké a 20 mm dlouhé.