dnes je 25.2.2024

Input:

38/1961 Sb., Zákon o místních lidových soudech, platné do 31.12.1969

č. 38/1961 Zb.
[zrušené č. 150/1969 Zb.]
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1961
o místních lidových soudech
Budování vyspělé socialistické společnosti se projevuje dalším prohlubováním socialistické demokracie a rozvojem socialistické státnosti, které je nerozlučně spjato s rozšiřující se účastí pracujících na správě státu a na řízení národního hospodářství, s upevňováním socialistické zákonnosti a výchovou občanů k uvědomělému dodržování pravidel socialistického soužití a právního řádu socialistické společnosti.
Nová, socialistická Ústava proto zakotvila - jako důležitou součást opatření směřujících ke zvyšování aktivní účasti pracujících na výkonu soudnictví - do soustavy československých soudů místní lidové soudy. Tyto soudy jako orgány pracujících mají v obcích a na pracovištích projednávat méně závažné případy porušování právního řádu a drobné spory mezi občany. Tím mají přispívat k upevňování socialistické zákonnosti a k zajišťování společenského pořádku a pravidel socialistického soužití.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se proto usneslo na tomto zákoně:
Úkoly místních lidových soudů a hlavní zásady jejich činnosti
§ 1
(1) Místní lidové soudy jsou článkem jednotné soustavy československého socialistického soudnictví. Jako orgány pracujících v obcích a na pracovištích projednávají a rozhodují méně závažné případy porušování socialistické zákonnosti, narušující zejména společenský pořádek a soudružské soužití občanů, a drobné majetkové spory.
(2) Celou svou činností vychovávají občany k důslednému dodržování socialistického právního řádu, k socialistickému poměru k práci, k ochraně socialistického vlastnictví, k ochraně osobnosti a práv občanů a k nesmiřitelnému postoji vůči jakémukoli jednání, které působí škody společnosti a je neslučitelné s povinnostmi občana socialistického státu.
§ 2
(1) Místní lidové soudy spolupracují se všemi orgány a organizacemi, které pečují o výchovu občanů k dodržování socialistického právního řádu, zejména s národními výbory, Revolučním odborovým hnutím, Československým svazem mládeže a vedením podniků a závodů, nenahrazují však jejich výchovné působení. Případy porušení socialistického právního řádu projednávají zásadně pouze tehdy, jestliže vzhledem k závažnosti případu nestačí k nápravě provinilého občana výchovné působení těchto orgánů a organizací.
(2) Místní lidové soudy dávají podnět k odstranění nedostatků, které zjistily v činnosti orgánů a organizací a které umožnily nebo usnadnily porušení socialistického právního řádu.
§ 3
Národní výbory a jiné státní orgány jsou povinny poskytovat místním lidovým soudům soustavnou a všestrannou pomoc a podporu. Místní lidové soudy se mohou obracet na národní výbory, orgány bezpečnosti, okresní soudy a jiné státní orgány se žádostí o výslech svědků anebo o jiné prověření skutečností důležitých pro rozhodnutí, jestliže by jim jejich prověření činilo značné potíže.
§ 4
Při plnění úkolů pomáhají místním lidovým soudům okresní soudy. Vykonávají dozor nad jejich činností tím, že rozhodují o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím místních lidových soudů.
§ 5
Soudci místních