dnes je 21.4.2024

Input:

38/1963 Sb., Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla, platné do 31.12.1987

č. 38/1963 Zb.
[zrušené č. 89/1987 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy energetiky
ze dne 16. května 1963
o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla
Ústřední správa energetiky stanoví na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky č. 1088/1960 a č. 321/1963:
I
Rozsah platnosti
§ 1
Tato vyhláška se vztahuje na:
a) výrobny tepla, s výjimkou drobných individuálních zařízení pro výrobu tepla, která jsou pro ústřední zásobování širšího okruhu spotřebitelů nevhodná (§ 23),
b) zařízení pro rozvod tepla, která jsou určena k dodávce tepla více spotřebitelům (dále „zařízení pro veřejný rozvod tepla“ - § 24) a
c) tepelné přípojky (§ 25),

s příslušenstvím.
II
Všeobecné zásady
§ 2
Pečovat o ekonomické uspokojování vlastní potřeby tepelné energie v závodech a podnicích a o její hospodárné a účelné používání je povinností provozovatelů těchto podniků a závodů, a pokud jde o bytovou a komunální spotřebu, národních výborů. Tyto orgány a organizace také plánují pro tyto účely potřebné prostředky.
O účelnou koordinaci a uspokojování potřeb tepla, o docilování maximální efektivnosti ve výstavbě a v provozu zařízení pro výrobu a rozvod tepla a o jejich nejúčelnější využití pro veřejné zásobování teplem pečují národní výbory za pomoci stálých poradních skupin pro energetické otázky.
§ 3
Při plánování zásobování průmyslu i obyvatelstva teplem je nutno co nejvíce využívat dosavadních zdrojů tepla, zejména jejich rekonstrukcemi nebo rozšiřováním a volit řešení, která přinášejí nejvíce výhod z hlediska společenského. Přitom je třeba v široké míře organizovat sdruženou investiční výstavbu zařízení pro výrobu a rozvod tepla, která mají sloužit více spotřebitelům (§ 17 a násl.).
§ 4
Závody, které spotřebovávají teplo pro účelovou výrobu, a okresní národní výbory na úseku bytové a komunální spotřeby tepla jsou povinny shromažďovat a zpracovávat údaje o současné i výhledové spotřebě tepla v takovém rozsahu, aby na základě jejich rozborů bylo možno provádět potřebné závěry pro plánování výroby, rozvodu a spotřeby tepla.
§ 5
(1) Národní výbory za pomoci stálých poradních skupin pro energetické otázky řeší způsob nejúčelnějšího a nejhospodárnějšího zásobování teplem na základě komplexních rozborů a bilancí potřeb a zdrojů tepla ve sledované oblasti; přitom musí vždy zkoumat i možnosti současné ekonomické výroby elektřiny v uvažovaném zdroji tepla podle národohospodářských hledisek účelnosti a hospodárnosti. Při svém rozhodování národní výbory dbají též na hygienickou ochranu ovzduší, zejména při zřizování tepelných zdrojů v hustě obydlených oblastech.
(2) Navrhuje-li se výstavba zařízení pro výrobu nebo rozvod tepla v zájmu určité organizace, zajistí vypracování potřebných rozborů a bilancí podle předchozího odstavce ve spolupráci s plánovací komisí příslušného národního výboru tato organizace (jde-li o více organizací, zpravidla organizace, která má být hlavním investorem podle § 18 odst. 2), popř. orgán nebo organizace, které určí příslušný národní výbor.
§ 6
(1) Aby bylo zajištěno využití výroby tepla též pro výrobu