dnes je 25.2.2024

Input:

38/1967 Sb., Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol, platné do 31.1.1991

č. 38/1967 Zb.
[zrušené č. 1/1991 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. března 1967
o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 144 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
§ 1
Absolventům vysokých škol, konzervatoří, středních odborných škol a odborných škol (dále jen „absolvent“) se zabezpečuje po skončení studia pracovní umístění v souladu se vzděláním získaným studiem a podle potřeb národního hospodářství.
§ 2
(1) Ústřední orgány a jde-li o úseky spravované národními výbory, krajské národní výbory (dále jen „ústřední orgány, popř. krajské národní výbory“) jsou povinny pro absolventy zabezpečit pracovní místa v počtech a oborech stanovených plánem rozvoje národního hospodářství.
(2) Návrh početního rozdělení absolventů vysokých a středních odborných škol oborů věd přírodních a společenských, učitelství a vychovatelství, předkládá ministr školství, absolventů oborů osvěty a umění ministr kultury a informací Státní plánovací komisi. Návrh početního rozdělení absolventů skupin oborů zdravotnictví a zemědělství a lesnictví předkládají Státní plánovací komisi ministři zdravotnictví, zemědělství a lesního a vodního hospodářství. Výsledný návrh za všechny skupiny studijních oborů předkládá Státní plánovací komise ke schválení vládě.
(3) Plán početního rozdělení absolventů odborných škol stanoví krajské národní výbory po projednání s příslušnými organizacemi.
(4) Na základě úkolů stanovených vládou určí ústřední orgány, popř. krajské národní výbory, které organizace a v jakém počtu jsou povinny absolventům pracovní místa nabídnout.
§ 3
(1) Organizace projednávají s absolventy umístění v předposledním roce studia, s absolventy učitelství, vychovatelství a zdravotnictví a s absolventy odborných škol v posledním roce studia.
(2) Ústřední orgány, popř. krajské národní výbory jsou povinny odevzdat ministerstvu školství, popř. ministerstvu zemědělství, ministerstvu lesního a vodního hospodářství, ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu kultury a informací (§ 2 odst. 2) seznamy pracovních míst v úpravě a ve lhůtách těmito ministerstvy stanovených. Tato ministerstva je neprodleně zašlou školám, jež s nimi studenty (žáky) seznámí. Studenti (žáci) podle svého výběru sami žádají o přijetí organizace v seznamech uvedené; mohou se však obrátit i na organizace, které dodatečně požádaly o absolventy přímo školy nebo na jiné organizace. Školy k žádostem o přijetí vyhotoví na požádání zprávu o studijních výsledcích spolu s charakteristikou.
§ 4
Organizace projednají bezodkladně došlé žádosti a s těmi, jejichž nabídky vyhovují, sjednají neprodleně pracovní smlouvu s dnem nástupu do práce v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 dnů a jde-li o učitele do 1. září po ukončení studia. Uchazeče, jejichž nabídky nebyly přijaty, organizace neprodleně uvědomí. Opisy pracovních smluv nebo záporného rozhodnutí o nabídkách zašlou organizace rovněž bezodkladně škole.
§ 5
(1) K získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k plnému uplatnění