dnes je 26.5.2024

Input:

39/1948 Sb., Zákon o platidlech československé měny, platné do 31.5.1953

č. 39/1948 Zb.
[zrušené č. 41/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. března 1948,
o platidlech československé měny.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Československá platidla.
§ 1.
(1) Zákonnými platidly na celém státním území jsou bankovky vydávané Národní bankou Československou, dále drobná platidla a pamětní mince, vydávané státem. Drobnými platidly jsou mince a drobné peníze papírové (§ 3).
(2) Platidla znějí na československé koruny (Kčs).
(3) Koruna se dělí na 100 haléřů.
§ 2.
(1) Znění bankovek jest české nebo slovenské a obsahuje mimo údaje částky datum vydání, vytištěný podpis banky a trestní pohrůžku, že se padělání trestá podle zákona.
(2) Vydání a stažení jednotlivých druhů bankovek vyhlásí podle oznámení Národní banky Československé ministr financí ve Sbírce zákonů a nařízení.
(3) Bankovky, jejichž stažení bylo vyhlášeno podle předešlého odstavce, vyměňuje Národní banka Československá ještě po dobu dvou roků ode dne, kdy přestaly býti zákonným platidlem.
§ 3.
(1) Mince znějí na 50, 20, 10, 5, 2 a 1 Kčs a na 50, 20 a 10 haléřů. Na minci jest státní znak s nápisem „Republika Československá“, označení hodnoty a letopočet ražby. Místo mincí znějících na československé koruny mohou býti vydány na účet státu drobné peníze papírové ve znění českém nebo slovenském.
(2) Vydání a stažení drobných platidel (odstavec 1) vyhlásí ministra financí ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 4.
Drobných platidel smí býti vydáno nejvíce za 400,- Kčs na hlavu. Do úhrnu vydaných drobných platidel počítají se i drobná platidla, která vykazuje Národní banka Československá jako hotovost.
§ 5.
(1) Na paměť událostí významu celostátního možno raziti jednotlivé druhy mincí též jako mince pamětní, v každém, jednotlivém případě však nejvíce dva miliony kusů. Mince tyto jakož i dosud vydané pamětní mince se nevčítají do úhrnné přípustné hodnoty drobných platidel.
(2) Vláda může nařízením vydati jako mince pamětní i stokoruny, v každém jednotlivém případě však nejvíce jeden milion kusů. Rozsah povinnosti přijímati je jako platidla stanoví vládní nařízení.
§ 6.
Nashromáždí-li se u Národní banky Československé taková zásoba téhož druhu mincí, že po dobu nejméně šest měsíců dosahuje aspoň 10 % takových mincí pro oběh vůbec přijatých, jest státní správa finanční povinna vyměniti Národní bance Československé na její žádost tuto pro oběh nepotřebnou 10 % část mincí podle své volby a možnosti buď za jiný druh jejich nebo za bankovky.
Oddíl II.
Oběh platidel.
§ 7.
(1) Bankovky jest každý povinen přijímati jako platidlo bez obmezení.
(2) Drobná platidla přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez obmezení. Jiné osoby nejsou povinny přijímati více než 50 kusů téhož druhu mincí a více než 100 kusů téhož druhu drobných peněz papírových.
§ 8.
Haléřové platy, ať se konají hotově nebo jinak, se zaokrouhlují tak, že se zbytku 1 až 5 haléřů nedbá a za 6 až 9 haléřů se platí celých 10 haléřů.
§ 9.
(1) Národní banka Československá jest povinna vyměňovati podle svých zásob platidla neopotřebovaná za platidla jiných hodnot a platidla oběhem opotřebovaná za