dnes je 17.4.2024

Input:

39/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, platné do 16.12.1952

č. 39/1950 Zb.
[zrušené č. 71/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. března 1950,
kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 zákona č. 187/1949 Sb., o státní péči o tělesnou výchovu a sport:
§ 1.
(1) Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (dále jen výbor) je představitelem československé lidově demokratické péče o tělesnou výchovu a sport.
(2) Výboru přísluší zejména:
a) vytyčovati jednotné ideové, methodické, zdravotní, organisační a hospodářské zásady pro provádění veškeré tělesné výchovy a sportu,
b) vytyčovati jednotné zásady pro otázky mezinárodních styků v oboru tělesné výchovy a sportu.
(3) Sídlem výboru je Praha.
§ 2.
(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 88 členů.
(2) Předsedou výboru je člen vlády pověřený řízením Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
(3) Místopředsedou výboru je pověřenec pověřený řízením Slovenského úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
(4) Ostatní členy výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy výboru z vznikajících pracovníků v oboru tělesné výchovy a sportu tak, aby byly pokud možno zastoupeny všechny kraje.
(5) Jedna třetina členů výboru jsou zástupci ze Slovenska, kteří tvoří Slovenský výbor pro tělesnou výchovu a sport.
§ 3.
Členové výboru jmenovaní vládou vykonají do rukou předsedy výboru slib tohoto znění: „Slibuji, že budu svoji funkci vykonávat v zájmu lidově demokratické republiky Československé svědomitě a k prospěchu československé tělesné výchovy a sportu.“
§ 4.
(1) Funkční období členů výboru jmenovaných vládou trvá 2 roky.
(2) Uprázdní-li se během funkčního období místo ve výboru, bude na zbytek období jmenován člen nový.
(3) Člen výboru může býti po uplynutí funkčního období jmenován znovu.
§ 5.
(1) K přípravě jednání výboru o jednotlivých zásadních otázkách v tělesné výchově a sportu může výbor zříditi dočasné nebo trvalé komise, do nichž mohou býti přizváni v nutných případech i odborníci, kteří nejsou členy výboru.
(2) Předsedy jednotlivých komisí jmenuje předseda výboru.
§ 6.
Pomocné práce výboru a komisí (práce kancelářské, zápisy o schůzích, zajištění vhodných místností a pod.) obstará Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport.
§ 7.
Členství ve výboru je čestné. Členům výboru náleží pouze náhrada cestovních a jiných skutečných výdajů podle zákonných předpisů.
§ 8.
(1) Výbor se schází zpravidla jednou za čtvrt roku, nejméně však dvakrát za rok. Svolává jej předseda výboru. Jednání výboru může být prohlášeno za neveřejné.
(2) Komise scházejí se k jednání podle potřeby. Komisi svolává předseda komise. Jednání je neveřejné.
§ 9.
(1) Pořad jednání výboru stanoví předseda výboru přihlížeje k návrhům členů výboru podaným písemně. O volných návrzích podaných na schůzi rozhodne výbor, zda se o nich bude jednat na některé z příštích schůzí a jakým způsobem budou předneseny.
(2) Pozvání s udáním pořadu jednání zasílá se členům výboru pokud možno 14 dní přede dnem konání schůze.
§ 10.
(1) Jednání výboru řídí jeho předseda nebo místopředseda, po případě jiný člen