dnes je 3.12.2023

Input:

39/1953 Sb., Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů

č. 39/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 103/1953 Zb.]
NAŘÍZENÍ MINISTRŮ
spravedlnosti, národní obrany a vnitra
ze dne 12. května 1953,
kterým se mění nařízení o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti., ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
Čl. I.
Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů, se mění takto:
1. § 2 odst. 1 zní: „(1) Do rejstříku trestů se zapisují
a) tresty pravomocně uložené soudem,
b) tresty odnětí svobody, veřejného pokárání nebo pokuty převyšující částku 1000 Kčs pravomocně uložené národními výbory, jakož i vedlejší tresty uložené vedle některého z těchto trestů.“
2. § 4 odst. 2 věta první zní: „Ve výpisu, který se vydává soudu nebo orgánu státní správy k účelu trestního řízení, se uvedou zápisy o všech trestech zapsaných v rejstříku trestů;“.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Nosek v. r.
Dr. Rais v. r.