dnes je 2.12.2023

Input:

39/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytující střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních, platné do 30.4.1990

č. 39/1966 Zb.
[zrušené č. 103/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury, ministerstva financí
a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 8. června 1966
o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních
Ministerstvo školství a kultury, ministerstvo financí a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 391 odst. 2 a § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 81959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 35 odst. 1 vyhlášky č. 91/1965 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Školy poskytující střední a vyšší vzdělání, s výjimkou středních škol pro pracující, podnikových technických škola podnikových institutů, jakož i domovy mládeže a jiná podobná školská zařízení v působnosti ministerstva školství a kultury spravovaná národními výbory (dále jen,,školy„) mohou se souhlasem národního výboru, který je řídí (dále jen,,národní výbor“), ve vedlejší hospodářské činnosti za úplatu provádět výzkumné, umělecké nebo jiné práce,1) poskytovat služby, vypracovávat expertizy, posudky, konzultace apod.
(2) Střední odborné školy technického směru mohou v rámci svého odborného zaměření vypracovávat jako generální projektant projektovou dokumentaci pro drobné podnikové a místní investice a provádět dílčí projektové práce pro generálního projektanta.2)
(3) Školy mohou provádět práce a služby pro socialistické organizace i pro jednotlivé osoby.
(4) Za práce a služby podle předchozích odstavců se považují pouze ty, které školy provádějí nebo poskytují nad rámec svých učebních plánů.
§ 2
Převzetí prací a služeb
(1) Jménem školy podepisuje smlouvu ředitel školy. Není-li škola oprávněna vystupovat v hospodářských vztazích svým jménem, uzavírá smlouvu národní výbor, který může zmocnit ředitele školy, aby jeho jménem smlouvu uzavřel, popřípadě spolu podepsal nebo provedl jiné úkony související s uzavřením smlouvy; ze smlouvy je však oprávněn i zavázán národní výbor. V takovýchto případech obstarává národní výbor za školu také úkony souvisící s plněním smlouvy, financováním, evidencí apod.
(2) K posouzení návrhu, popřípadě realizace výtvarného díly, které vytváří nebo realizuje střední odborná škola výtvarného směru, ustanoví ředitel školy uměleckou komisi.3)
(3) Pro doplňkové nebo dílčí práce může škola použít další pracovníky na podkladě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo se souhlasem národního výboru na základě pracovní smlouvy jedině tehdy, nemůže-li zajistit provádění převzatých prací a služeb svými pracovníky a žáky. Jde-li o průzkumné, projektové nebo geodetické práce, řídí se při tom zvláštními předpisy.4)
§