dnes je 20.7.2024

Input:

392/2023 Z.z., Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

392/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
z 3. októbra 2023
o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úprav
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladoch, všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) územnoplánovacími podkladmi dokumenty a súbory informácií a údajov o území a dokumenty overujúce alebo navrhujúce možnosti rozvoja územia,
b) územnotechnickými podkladmi textové súbory, číselné súbory a grafické súbory informácií a dát o území, ktoré sa spracúvajú na špecifické účely a dokumentujú stav využívania územia v čase ich spracovania,
c) územnou štúdiou dokument v textovej forme a grafickej forme, ktorým sa overuje alebo navrhuje možný urbanistický rozvoj, ochrana územia alebo zmeny v území,
d) územnoplánovacou štúdiou dokument územného rozvoja vymedzeného územia ako základný koncepčný podklad pre návrh územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov,
e) urbanistickou štúdiou dokument, ktorým sa overujú alebo navrhujú vybrané aspekty urbanistického rozvoja vymedzeného územia, najmä z hľadiska kompozičného usporiadania, priestorového usporiadania a funkčného využívania,
f) krajinnoplánovacou štúdiou dokument, ktorým sa overuje alebo navrhuje koncepcia ochrany, obnovy a tvorby krajinnej infraštruktúry, krajinnej štruktúry alebo zelenej infraštruktúry na vymedzenom území,
g) štúdiou rozvoja dopravnej infraštruktúry podľa § 5 písm. p) zákona dokument, ktorým sa overuje alebo navrhuje koncepcia rozvoja jednotlivých zložiek dopravy alebo dopravných systémov na vymedzenom území,
h) štúdiou rozvoja technickej infraštruktúry podľa § 5 písm. q) zákona dokument, ktorým sa overuje koncepcia rozvoja jednotlivých zložiek alebo systémov verejného technického vybavenia na vymedzenom území,
i) odvetvovou štúdiou štúdia rozvoja vybraných činností alebo javov najmä v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, športovej, rekreačnej oblasti alebo v environmentálnej oblasti na vymedzenom území alebo brownfieldov, vhodných na revitalizáciu a transformáciu na vymedzenom území,
j) priestorovo-funkčným celkom vymedzená časť územia mikroregiónu, obce alebo zóny, so spoločnou alebo prevládajúcou priestorovou a funkčnou charakteristikou, ktorá sa môže skladať z viacerých priestorovo-funkčných častí a na ktorú sa vzťahuje regulácia rozvoja územia; priestorovo-funkčný celok sa môže skladať zo stavebných