dnes je 22.6.2024

Input:

4/1945 Sb., Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů

č. 4/1945 Zb.
[zrušené č. 13/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. května 1945
o volbě a pravomoci národních výborů.
Podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 číslo 18 Ústředního věstníku československého o národních výborech a prozatímním Národním shromážděním vydává vláda republiky Československé za podpisu presidenta republiky toto nařízení:
§ 1.
(1) Na osvobozeném území Československé republiky buďtež vytvořeny a pokud možno v nejkratší době po vytvoření volbami podle zásad československých volebních řádů a podle zvláštního vládního nařízení obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory jakožto orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech.
(2) Jakožto orgány státní správy jsou národní výbory podřízeny vládě.
(3) Národní výbory podléhají kontrole lidu. Lid může jejich členy odvolati a nahraditi jinými. Způsob odvolání a nahrazení bude určen volebním řádem.
§ 2.
(1) V každé obci se ustanoví místní národní výbor.
(2) Místní národní výbor spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem.
(3) Místní národní výbor vykonává, vedle jiných úkolů zvláštními předpisy jemu uložených, přímo nebo svým úřadem pravomoc, kterou podle dosavadních předpisů vykonávalo obecní (městské) zastupitelstvo, obecní (městská) rada a starosta obce (města).
(4) Dnem ustavení místního národního výboru zaniká obecní (městské) zastupitelstvo.
(5) Obecní (městský) úřad stává se po zániku obecního (městského) zastupitelstva úřadem místního národního výboru a provádí jeho rozhodnutí a opatření.
(6) Místní národní výbor ihned propustí zaměstnance všech kategorií, kteří se provinili proti národním a státním zájmům.
(7) Místní národní výbor je podřízen okresnímu národnímu výboru.
(8) Počet členů místního národního výboru je stejný jako počet členů obecního (městského) zastupitelstva.
(9) Plenární schůze místního národního výboru jsou veřejné.
§ 3.
(1) V sídle každého okresního úřadu ustaví se okresní národní výbor.
(2) Okresní národní výbor spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem.
(3) Okresní národní výbor vykonává, vedle jiných úkolů zvláštními předpisy jemu uložených, přímo nebo svým úřadem pravomoc, kterou podle dosavadních předpisů vykonávalo okresní zastupitelstvo, okresní úřad a okresní hejtman (náčelník).
(4) Dnem ustanovení okresního národního výboru zaniká okresní zastupitelstvo.
(5) Okresní úřad stává se po zániku okresního zastupitelstva úřadem okresního národního výboru a provádí jeho rozhodnutí a opatření.
(6) Okresní národní výbor ihned propustí zaměstnance všech kategorií, kteří se provinili proti národním nebo státním zájmům.
(7) Okresní národní výbor je podřízen zemskému národnímu výboru; dokud se neustaví zemský národní výbor, je podřízen vládě.
(8) Počet členů okresního národního výboru je stejný jako počet členů okresního zastupitelstva.
(9) Plenární schůze okresního národního výboru jsou veřejné.
§ 4.
(1) V sídle každého zemského zastupitelstva ustaví se zemský národní výbor.
(2) Zemský národní výbor