dnes je 26.5.2024

Input:

4/1949 Sb., Zákon o pracovním poměru domovnickém, platné do 31.12.1965

č. 4/1949 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o pracovním poměru domovnickém.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Pojem.
§ 1.
Pracovní poměr domovnický vznikne smlouvou mezi vlastníkem domu nebo jeho odpovědným zástupcem a osobou, která se zaváže konati domovnické práce. Osoba, která se zavázala konati práce podle § 4. obdrží za to naturální byt (§ 7) a odměnu (§ 9).
§ 2.
Pro několik domů může se zavázati domovník ke konání domovnických prací jen tehdy, je-li schopen, aby ve všem dostál svým povinnostem.
§ 3.
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na osoby, které domovnické práce vykonávají:
1. v budovách určených výhradně průmyslovým nebo živnostenským účelům, jsou-li zároveň zaměstnány v podniku;
2. v budovách určených výhradně pro soudy, veřejné úřady, školy, podniky, fondy a zařízení, jsou-li tyto osoby zaměstnanci:
a) státu, svazků lidové správy nebo ostatních veřejnoprávních korporací,
b) ústavů, podniků, fondů a zařízení náležejících subjektům uvedeným pod písm. a), nebo těmito subjekty spravovaných, bez zřetele na to, jsou-li v pracovním poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním.
Práva a povinnosti stran
§ 4.
(1) Domovnickými pracemi se rozumějí práce potřebné k udržování domu, zejména k udržování pořádku a čistoty v domě a na dvoře, péče o osvětlování schodiště, chodeb a jiných prostorů v domě přístupných nájemníkům nebo i jiným osobám, dohled na vodovod, plynovod a zařízení osvětlovací, obstarávání pochůzek souvisejících se správou domu, jakož i veškeré práce, které se ukládají v domech veřejnými úřady, jako vyvěšování a doručování vyhlášení a jiných úředních upozornění, příkazů a pod.
(2) Domovník dbá, aby v domě jeho správě svěřeném nebylo závad, které mají býti odstraněny ve veřejném zájmu. Závady, z kterých by mohla vzniknouti újma na životě nebo zdraví lidí anebo škoda na majetku osob v domě bydlících nebo vlastníka domu, je domovník povinen oznámit ihned vlastníku domu nebo jeho zástupci. Domovník je také povinen ohlásiti vlastníku domu nebo jeho zástupci závady a stížnosti přednesené mu nájemníky.
§ 5.
Práce, které nenáležejí k správě domu, ale bývají domovníkům zpravidla svěřovány, jako čištění chodníků a odklizení sněhu s něho, posypávání chodníků při náledí, pokud je k tomu povinen vlastník domu, obsluha ústředního topného zařízení, udržování zahrady u domu a pod., jsou domovníci povinni konat, jen když se k tomu zvláště zavázali. Za tyto práce jim náleží odměna (§ 9, odst. 1).
§ 6.
(1) Vykonává-li domovník i jiné zaměstnání mimo dům, nebo je z jiného důvodu nepřítomen po delší dobu a vlastník domu k tomu nedal podnět, je na domovníkovi, aby se postaral na svůj náklad a odpovědnost o způsobilého zástupce. Po dobu přesahující tři dni smí být domovník mimo dům jen se svolením vlastníka domu nebo jeho zástupce.
(2) O vykonávání domovnických prací v době, kdy má domovník dovolenou na zotavenou, která mu jako domovníku po zákonu přísluší (§ 19), se postará vlastník domu (jeho zástupce); náklady s tím spojené jdou na vrub vlastníka domu. Jsou-li zařízení sloužící správě domu (ústřední uzávěry vody nebo