dnes je 21.4.2024

Input:

4/1955 Sb., Nařízení o notářských poplatcích, platné do 30.6.1957

č. 4/1955 Zb.
[zrušené č. 26/1957 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 22. ledna 1955
o notářských poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství:
§ 1.
O notářských poplatcích a o náhradě skutečně vzešlých výloh platí dosavadní předpisy se změnami a doplňky uvedenými v § 2.
§ 2.
Sazebník notářských poplatků připojený k nařízení ministra financí č. 118/1951 Sb., o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. Položka D zní:
Za projednání dědictví
a) náleží-li do něho zemědělská půda, jejíž nabyvatel je členem jednotného zemědělského družstva přijavšího vzorové stanovy, z ceny celého dědictví 0,5 %
b) v jiných případech
aa) z ceny předmětů osobního vlastnictví, pokud cena aktiv převyšuje 1.000 Kčs 2,5 %
bb) z ceny předmětů soukromého vlastnictví 5 %

Poznámky:
1. Pro posouzení, o jaký druh vlastnictví jde, je rozhodující osoba nabyvatele.
2. Poplatek se sníží podle písm. a), jestliže nabyvatel zemědělské půdy se stane členem jednotného zemědělského družstva, které přijalo vzorové stanovy, nejpozději do jednoho roku ode dne doručení platebního výměru.
2. Položka E zní:
Za přijetí do úschovy
 
a)
přijímají-li se movité věci do úschovy proto, že podle prohlášení složitele nelze závazek, jehož předmětem jsou tyto věci, splnit z důležitého důvodu (§ 3 zákona č. 52/1954 Sb.), z ceny věcí 1
nejméně 10 Kčs
b)
v jiných případech, jde-li o
 
 
aa) listinu
10 Kčs
 
dá-li se do úschovy současně několik listin, za každou další listinu
2 Kčs
 
bb) hotové peníze, cenné papíry a jiné cenné hodnoty, z jejich obecné ceny (nominální hodnoty)
0,25
nejméně 10 Kčs
 
 
nejvýše 100 Kčs
3. Položka F zní:
 
Za sepsání podání, osnovy smlouvy, plné moci, prohlášení nebo jiné listiny o právním úkonu, která nemá povahu veřejné listiny, z ceny předmětu
0,25
 
nejméně 25 Kčs
 
nejvýše 400 Kčs
4. Za položku CH se vkládá položka I tohoto znění:
Za sepsání notářského protokolu (§ 7 zák. č. 52/1954 Sb.)
 
1.
jde-li o jednostranný právní úkon (prohlášení), z ceny předmětu
0,25
 
nejméně
3
2.
jde-li o smlouvu, z ceny předmětu nejméně
40.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna na 1955.
 
Široký v.r.
Ďuriš v.r.