dnes je 25.2.2024

Input:

4/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

č. 4/1958 Zb.
[zrušené č. 138/1998 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. února 1958
o dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
Dne 29. ledna 1967 byla v Bělehradě sjednána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 30. září 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 29. listopadu 1957.
Podle svého článku 10 Dohody vstoupila v platnost dne 28. listopadu 1957.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 4/1958 Sb.
DOHODA
o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
Vláda Československé republiky a vláda Federativní lidové republiky Jugoslávie ve snaze rozvíjet přátelské vztahy mezi národy obou zemí a prohlubovat mezi nimi spolupráci vzájemným poznáváním ve všech oblastech kultury, umění, vědy, školství a osvěty, rozhodly se uzavřít Dohodu o spolupráci v oboru kultury, umění, vědy, školství a osvěty a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:
Článek 1
Obě Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v kulturní, umělecké, vědecké, školské a osvětové činnosti, jakož i výměnu informací z těchto oblastí.
Článek 2
Smluvní strany se dohodly, že budou zvláště napomáhat a podporovat:
a) spolupráci mezi vědeckými a osvětovými institucemi, odbornými společnostmi a kulturně osvětovými organisacemi;
b) výměnu informací a příslušných materiálů o dosažených výsledcích v kultuře, umění, vědě, školství a osvětě;
c) vzájemná hostování umělců a uměleckých skupin, jakož i organisování uměleckých a odborných výstav;
d) spolupráci a vzájemné návštěvy kulturních, vědeckých, školských a osvětových pracovníků a sportovců;
e) výměnu vědeckých, odborných, literárních a uměleckých děl, jejich překládání a vydávání;
f) výměnu vědeckých, výchovných a kulturně osvětových filmů.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti rozhlasu a televise, jakož i filmu, na základě dohody příslušných institucích obou zemí.
Článek 4
Každá ze Smluvních stran usnadní vědeckým pracovníkům druhé Smluvní strany práci v ústavech, archivech, knihovnách a museích své země, podle svých platných předpisů a stanov příslušných ústavů.
Rovněž umožní studium, využití a fotografování historických materiálů a dokumentů, které se vztahují k dějinám druhé Smluvní strany.
Článek 5
Každá ze Smluvních stran bude podle svých možností poskytovat stipendia a jiné druhy materiální pomoci pro studium, specialisaci a vědecko-výzkumnou práci studentům, odborným a vědeckým pracovníkům a umělcům druhé Smluvní strany.
Článek 6
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními a tělovýchovnými organisacemi a ústavy, výměnu zkušeností v této