dnes je 7.12.2023

Input:

4/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky, platné do 27.9.2004

č. 4/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. prosince 1964
o Dohodě o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Dne 3. června 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky.
Vláda Československé socialistické republiky vyslovila s Dohodou souhlas dne 22. července 1964.
Dohoda na základě svého článku 9 odstavce 1 vstoupila v platnost dnem výměny nót o schválení, tj. dne 28. září 1964.
České změní Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministr:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky vedeny snahou rozšířit a prohloubit spolupráci na úseku veterinárním s cílem odstranit nebezpečí, které pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí představují nakažlivé a jiné nemoci zvířat, a usnadnit tím i další rozvoj hospodářských a obchodních styků mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Tibora Bohdanovského,
náměstka ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
vláda Kubánské republiky
Severo Aguirre Cristo,
prvního náměstka ministra pro rozvoj techniky a zemědělské výroby Národního ústavu pro zemědělskou reformu,

kteří se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat a poskytovat si vzájemnou technickou pomoc při studiu a výzkumu nakažlivých a jiných hromadných onemocnění zvířat, při předcházení těmto nemocem a v boji s těmito nemocemi vysíláním odborníků a poskytováním potřebného veterinárního vybavení i přístrojů a biologických a farmaceutických přípravků.
Článek 2
K rozšíření a upevnění organizační a vědecké spolupráce na úseku veterinárním budou příslušné orgány smluvních stran:
1. vyměňovat si veterinární správní předpisy a jiné materiály týkající se organizace veterinární služby
2. vyměňovat si zkušenosti a údaje veterinární statistiky a veterinárního zpravodajství;
3. vzájemně se informovat o pořádání veterinárních konferencí;
4. vzájemně se informovat o vydávaných odborných, veterinárních knihách a publikacích.
Článek 3
1. Příslušné orgány smluvních stran budou organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi vědeckými ústavy veterinárního lékařství při výzkumu nemocí zvířat, zejména nemocí přenosných na člověka, a spolupráci ve zdokonalování a používání účinných metod diagnostiky a léčení těchto nemocí, jakož i v jiných veterinárních oborech, zejména při rozvíjení metod technické inseminace v reprodukci hospodářských zvířat.
2. Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti týkající se výchovy a doškolování veterinárních pracovníků a vzájemně si předávat studijní programy. Budou rovněž podporovat vzájemné vysílání veterinárních odborníků