dnes je 26.5.2024

Input:

40/1948 Sb., Zákon o trestní ochraně proti požárům, platné do 31.7.1950

č. 40/1948 Zb.
[zrušené č. 86/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o trestní ochraně proti požárům.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Žhářství
§ 1.
(1) Kdo způsobí požár na cizím majetku, nebo
kdo vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžkého poškození těla nebo zdraví, anebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrozí zájem národního celku tím, že způsobí požár na vlastním majetku,
bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let.
(2) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 1 za okolností, kdy požáru bylo těžko čeliti, nebo za jiných zvláště nebezpečných okolností, anebo měl-li takový čin za následek těžké poškození těla nebo zdraví člověka nebo škodu na cizím majetku ve velkém rozsahu nebo krutou tíseň značného počtu osob a vinník podle okolností a svých poměrů alespoň mohl takový následek předvídati, bude potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti let.
(3) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 1 v krátké době opětovně nebo jako člen spolčení ke žhářství, anebo měl-li takový čin za následek smrt člověka a vinník to podle okolností svých poměrů alespoň mohl předvídati, bude potrestán těžkým žalářem na doživotí.
§ 2.
Dopustí-li se osoba podléhající vojenské trestní soudní pravomoci žhářství v místech nebo na věcech určených pro vojenské nebo válečné účely nebo důležitých pro obranu státu, bude potrestána těžkým žalářem na doživotí.
§ 3.
(1) Bylo-li žhářství spácháno v době branné pohotovosti státu, nelze trest na svobodě ani zkrátiti pod dolejší hranici zákonné trestní sazby, ani změniti jeho druh v mírnější.
(2) Bylo-li žhářství spácháno v době branné pohotovosti státu za okolností uvedených v § 1, odst. 3 nebo osobou podléhající vojenské trestní soudní pravomoci v místech nebo na věcech v § 2 uvedených, bude vinník potrestán smrtí.
§ 4.
Příprava žhářství.
Kdo vyrobí, sobě opatří nebo přechovává výbušinu nebo hořlavinu nebo jiné předměty, aby jich bylo užito ke žhářství, nebo
kdo někomu přenechá nebo opatří výbušinu nebo hořlavinu nebo jiné předměty, aby jich bylo užito ke žhářství, nebo
kdo se někomu nabídne ke žhářství, k pomoci k němu nebo k pomoci při něm, nebo
kdo se s někým spolčí ke žhářství,
bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, a byl-li čin spáchán v době branné pohotovosti státu, těžkým žalářem od pěti do deseti let.
§ 5.
Způsobení požáru z nedbalosti.
(1) Kdo se dopustí činu uvedeného v § 1, odst. 1 z nedbalosti, bude potrestán pro přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.
(2) Dopustí-li se vinník činu uvedeného v odstavci 1 v krátké době opětovně, nebo měl-li takový čin za následek smrt nebo těžké poškození těla nebo zdraví člověka nebo škodu na cizím majetku ve velkém rozsahu nebo krutou tíseň značného počtu osob, bude vinník potrestán tuhým vězením od šesti měsíců do tří let.
§ 6.
Ohrožení požárem.
Kdo způsobí nebezpečí požáru na cizím majetku, nebo
kdo opomine poskytnouti pomoc k odvrácení nebo zmírnění přímo hrozícího nebezpečí požáru, ačkoli jeho pomoci je k tomu zřejmě potřebí a ačkoli ji může