dnes je 19.7.2024

Input:

40/1949 Sb., Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému, platné do 31.12.1965

č. 40/1949 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 1. februára 1949,
ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému.1)
Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 17, ods. 2 živnostenského zákona:
§ 1.
Zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pre opravu vozidiel a prevodzovacích zariadení pri remeselných výkonoch uvedených v § 2 sa považuje za rovnocenné učňovskému zamestnaniu v dotyčnej remeselnej živnosti, ak sa deje pod vedením osôb, ktoré majú preukaz spôsobilosti pre dotyčnú živnosť alebo ináč dostatočné odborné vzdelanie.
§ 2.
Ustanovenie § 1 se vzťahuje na remeselné výkony, ktoré sú predmetom živností:
a) zámočnickej, strojne-zámočnickej,
b) mechanickej,
c) kováčskej,
d) kovoliateckej,
e) kotlárskej.
§ 3.
O zamestnaní podľa predchádzajúcich ustanovení sa vydá vysvedčenie opatrené touto doložkou: „Toto vysvedčenie nahradzuje na základe § 17, ods. 2 živnostenského zákona a vládneho nariadenia č. 40/1949 Sb. preukaz o učňovskom zamestnaní v remeselnej živnosti ......... po dobu ........ roku(ov) ..... mesiacov ....... dní.“
§ 4.
Podľa ustanovenia § 1 sa hodnotí tiež zamestnanie učňov v dobe od 1. septembra 1946 do dňa vyhlásenia tohto nariadenia.
§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.