dnes je 2.12.2023

Input:

40/1954 Sb., Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev

č. 40/1954 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. srpna 1954
o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19 č. 2 a § 21 č. 1 zákona č. 106/1953 Sb., o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování:
Poskytování podpory
§ 1.
Správy pro místní hospodářství, po případě správy komunálního hospodářství rad krajských národních výborů a správy bytového hospodářství a stavebnictví rad ústředních národních výborů (dále jen „správy pro místní hospodářství rad krajských národních výborů“) poskytují v dohodě s finančními odbory bytovým družstvům (dále jen „družstva“) na jejich žádost podporu na úhradu nezbytných provozních nákladů spojených s bytovým hospodářstvím, pokud tyto náklady nemohou být uhrazeny z příjmů družstva, čítajíc v to i příjem z jiného než bytového majetku.
§ 2.
(1) Podpora se družstvu stanoví na základě schválené roční závěrky se zřetelem
a) na rozdíl, o který jsou roční výdaje družstva, uskutečněné v rámci plánovaných nezbytných provozních nákladů bytového hospodářství, vyšší než jeho plánované roční výnosy,
b) na jiné příjmy družstva a
c) na povinnosti, které podle platných předpisů mohou být od členů družstva požadovány.
(2) Jsou-li skutečné příjmy z činnosti družstva vyšší než plánované výnosy jeho bytového majetku, stanoví se podpora se zřetelem na tyto vyšší skutečné příjmy.
§ 3.
Správa pro místní hospodářství rady krajského národního výboru může v dohodě s finančním odborem poskytnout družstvu na jeho žádost čtvrtletně předem zálohu na podporu na základě jeho finančního plánu a plánu vlastních nákladů.
§ 4.
Zrušení náhrad a zastavení příspěvků.
(1) Družstvům se nevyměří náhrada podle zákona č. 260/1937 Sb., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu, ve znění zákona č. 133/1948 Sb. Vyměření náhrady podle tohoto zákona, jakož i náhrady předepsané podle vládních nařízení č. 191/1921 Sb., č. 160/1923 Sb. a č. 96/1924 Sb., pokud je družstvo nezapravilo, se zrušuje; stejně se družstvům nevyměří náhrada za platy, jež stát za ně učinil z důvodu převzaté státní záruky podle zákonů o stavebním ruchu č. 44/1927 Sb., č. 43/1928 Sb., č. 45/1930 Sb. a č. 65/1936 Sb.
(2) Od 1. ledna 1954 se družstvům neposkytuje státní příspěvek podle zákona č. 45/1930 Sb. a podle vládního nařízení č. 160/1934 Sb., na Slovensku podle zákona č. 85/1940 Sl. z., ani příspěvek podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., nebo podle zákona č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby.
§ 5.
Dohled.
(1) Dohled na družstva, jenž příslušní státní správě z důvodu podpor poskytnutých jim podle dosavadních předpisů, vykonává napříště Ústřední rada družstev.
(2) Správy pro místní hospodářství rad krajských národních výborů a ministerstvo místního hospodářství jsou oprávněny kontrolovat hospodaření družstev s poskytnutou podporou. Zjištěné závady projednají s Ústřední radou družstev, pokud nemohou zjednat nápravu ve vlastním oboru působnosti. K zjištěným závadám přihlédnou také při rozhodování o stanovení podpory a o poskytnutí zálohy na ni. Tím není dotčena možnost vyvodit