dnes je 25.2.2024

Input:

40/1958 Sb., Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob, platné do 31.7.1965

č. 40/1958 Zb.
[zrušené č. 59/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958
o úpravě důchodů některých odsouzených osob
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Osobám, pravomocně odsouzeným k trestu přísnějšímu než trest odnětí svobody v trvání dvou let pro úmyslný trestný čin proti republice uvedený v hlavě I trestního zákona, pro úmyslný trestný čin hospodářský uvedený v hlavě II téhož zákona, pro úmyslný trestný čin proti majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro trestný čin podle zákona na ochranu míru anebo pro obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných, může komise sociálního zabezpečení rady okresního národního výboru (dále jen „komise“) snížit a ve zvláště závažných případech odejmout důchod z důchodového zabezpečení (zaopatření, pojištění).
(2) Komise může též snížit nebo odejmout důchod pozůstalým po osobách uvedených v odstavci 1.
§ 2
Jestliže při vzniku nároku na důchod již uplynula doba deseti let od výkonu trestu, jeho prominutí nebo od promlčení jeho výkonu, nelze důchod snížit ani odejmout. Lze však snížit nebo odejmout důchod, který byl přiznán před účinností tohoto zákona.
§ 3
Komise může osobám, kterým byl důchod snížen nebo odňat, snížení nebo odnětí důchodu zcela nebo zčásti prominout a přiznat důchod až do plné zákonné výměry, jestliže svou prací pro společnost prokázaly snahu trestný čin odčinit nebo svědčí-li pro to jiné důvody hodné zvláštního zřetele.
§ 4
Osobám pravomocně odsouzeným podle dřívějších předpisů, podle nichž nárok na důchod z důchodového zabezpečení (zaopatření, pojištění) zanikl jako následek odsouzení, nebo pozůstalým po těchto osobách může komise přiznat z důchodového zabezpečení důchod snížený, popřípadě důchod v plné výměře.
§ 5
Byl-li důchod snížen nebo odňat podle tohoto zákona, neužije se ustanovení § 8 zákona č. 33/1957 Sb., o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil.
§ 6
(1) Působnost komisí podle tohoto zákona - s výjimkou působnosti podle § 4 - vykonávají u poživatelů důchodů ze sociálního zaopatření příslušníků ozbrojených sil orgány stanovené ministry národní obrany a vnitra.
(2) Orgány stanovené podle odstavce 1 mohou v případech uvedených v § 8 odst. 1 zák. č. 33/1957 Sb., snížit důchod i po dobu výkonu trestu odnětí svobody.
§ 7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Tesla v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Poláček v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Ing. Černý v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Bakuľa v. r.
generálplukovník Lomský v. r.
David v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ďuriš v. r.
Ouzký v. r.
Krajčír v. r.
Pospíšil v. r.
Krosnář v. r.
Ing. Púčik v. r.
Machačová v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Zatloukal v. r.