dnes je 9.12.2023

Input:

40/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

č. 40/1962 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. dubna 1962
o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zřizuje se Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků; Ústřední správa je ústředním orgánem státní správy, zřízeným při předsednictvu vlády.
§ 2
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se v celé své činnosti zaměřuje důsledným prosazováním státní disciplíny na úseku nákupu zemědělských výrobků na posílení autority státního plánu nákupu a závaznosti nákupních smluv s cílem dosáhnout toho, aby všechny zemědělské závody plnily řádně své povinnosti vůči společnosti.
Hlavními úkoly Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků jsou zejména:
- účastnit se aktivně v úzké spolupráci s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství při sestavování a projednávání návrhu jednotného plánu zemědělské výroby a nákupu v celostátním měřítku i při jednání s kraji a okresy a zabezpečovat, zejména při rozpisu plánu výroby a nákupu, aby úkoly státního nákupu se opíraly o dostatečné zajištění úkolů ve výrobě,
- zajišťovat správné provedení kontraktace,
- koordinovat a kontrolovat ve věcech nákupu činnost všech nákupních organizací,
- řídit zemědělské nákupní a zásobovací podniky včetně jejich podnikové činnosti i jejich bilanční činnosti týkající se zásob nakupovaných zemědělských výrobků, řádné ochrany převzatých zásob a zajišťovat řádné plnění plánovaných potřeb a prostředků pro zabezpečení zemědělské výroby,
- řídit práci Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků,
- sledovat účinnost opatření vyplývajících ze systému nákupu, zkoumat podklady a předkládat rozbory a návrhy na řešení systému nákupu zemědělských výrobků.
§ 3
V čele Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků je její předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.
§ 4
Podrobné vymezení úkolů Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků obsahuje statut, který na návrh jejího předsedy vydá vláda.
§ 5
(1) Jako orgán Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků se zřizuje Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku. V čele Oblastní správy je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává předseda Ústřední správy.
(2) Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku plní své úkoly v úzké spolupráci s orgány Slovenské národní rady. Rozsah úkolů Oblastní správy vymezí statut Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.
§ 6
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků je oprávněna vydávat na základě příslušných zákonů a vládních nařízení v oboru své působnosti obecně závazné předpisy a metodicky řídit činnost na úseku nákupu zemědělských výrobků.
§ 7
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
v z. Dolanský v. r.