dnes je 16.4.2024

Input:

40/1963 Sb., Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím, platné do 30.4.1990

č. 40/1963 Zb.
[zrušené č. 103/1990 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 16. května 1963
o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, a zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži:
§ 1
Úvodní ustanovení
Zájem socialistické společnosti na stálém rozvoji zemědělské výroby a lesního hospodářství i zásada spolupráce socialistických organizací vyžadují, aby průmyslové podniky v součinnosti se zemědělskými a lesními organizacemi, národními výbory a výrobními zemědělskými správami prováděly účinná opatření k omezení škod vznikajících unikáním plynných a tuhých látek z provozu průmyslových podniků (dále jen „exhalace“). Škody, které vznikají socialistickým zemědělským a lesním organizacím proto, že nedošlo k takovým opatřením, se uhrazují podle dalších ustanovení této vyhlášky.
§ 2
Vymezení povinností k úhradě škody
(1) Průmyslový podnik, který způsobil exhalacemi škodu socialistické zemědělské nebo lesní organizaci, je povinen škodu nahradit bez zřetele na zavinění. Nahrazuje se to, oč se majetek poškozené organizace zmenšil.
(2) U škod, k nimž došlo v důsledku exhalací na lesních porostech, se jednotným zemědělským družstvům a státním lesním organizacím nahrazuje podle předchozího odstavce ztráta na produkci existující v době těžby a zvýšení těžebních, dopravních a zalesňovacích nákladů způsobené předčasnou nebo rozptýlenou těžbou.
(3) Jednotným zemědělským družstvům se u škod na zemědělských kulturách nahrazuje i to, čeho by při správném obdělání a ošetření a při sklizni provedené v agrotechnických lhůtách nebo při jiném využití zemědělské kultury (například pastvou) dosáhla, kdyby nedošlo k nepříznivým účinkům exhalací. To platí obdobně pro náhradu škod v živočišné výrobě; nehradí se však snížení užitkovosti a uhynutí zvířat vyvolané zkrmováním exhalacemi znehodnocené píce.
(4) Poškozené organizaci se dále nahrazují náklady, které účelně vynaložila ke snížení škody, pokud nebyly uhrazeny podle ustanovení předchozích odstavců.
§ 3
Součinnost státních orgánů a poškozených organizací
(1) Orgány plánující zemědělskou výrobu a lesní hospodářství jsou povinny při stanovení výrobního zaměření socialistických zemědělských a lesních organizací přihlížet k nepříznivým účinkům exhalací.
(2) Okresní národní výbory a výrobní zemědělské správy dbají, aby v zemědělské výrobě a v lesním hospodářství byla prováděna opatření, kterými by škodlivé účinky exhalací byly sníženy, popřípadě odvráceny. Za tím účelem dávají socialistickým zemědělským a lesním organizacím pokyny k uplatnění takového způsobu hospodaření a výrobních postupů, jimiž se rozsah škod způsobených exhalacemi snižuje (k pěstování určitých plodin a chovu hospodářských zvířat, k používání vhodné agrotechniky, způsobu hnojení, k úpravě krmiv apod.) a zejména usměrňují umístění zemědělských kultur tak, aby méně odolné kultury byly pěstovány v honech, kde účinky exhalací působí méně škodlivě.