dnes je 8.12.2023

Input:

40/1964 Zb., Občiansky zákonník

40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
z 26.februára 1964
PREHĽAD OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
ZÁSADY OBČIANSKOPRÁVNYCH VZŤAHOV
čl. I - VIII
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava: Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana............................................................ § 1 - 6
Druhá hlava: Účastníci občianskoprávnych vzťahov.......................................................... § 7 -21
Prvý oddiel: Občania.......................................................................................................... § 7 - 17
Druhý oddiel: Socialistické organizácie........................................................................... § 18 - 21
Tretia hlava: Zastúpenie.................................................................................................... § 22 - 33
Štvrtá hlava: Právne úkony............................................................................................... § 34 - 51
Piata hlava: Zabezpečenie práv a povinností.....................................................................§ 52 - 62
Šiesta hlava: Zmena práv a povinností...............................................................................§ 63 - 70
Siedma hlava: Zánik práv a povinností..............................................................................§ 71 - 99
ôsma hlava: Premlčanie................................................................................................. § 100 - 114
Deviata hlava: Vymedzenie niektorých pojmov............................................................ § 115 - 122
DRUHÁ ČASŤ
SOCIALISTICKÉ SPOLOČENSKÉ VLASTNÍCTVO A OSOBNÉ VLASTNÍCTVO
Prvá hlava: Socialistické spoločenské vlastníctvo a uspokojovanie potrieb občanov.... § 123 - 124
Druhá hlava: Osobné vlastníctvo.....................................................................................§ 125 - 135
Tretia hlava: Osobné spoluvlastníctvo............................................................................ § 136 - 151
TRETIA ČASŤ
OSOBNÉ UŽÍVANIE BYTOV, INÝCH MIESTNOSTÍ A POZEMKOV
Prvá hlava: Osobné užívanie bytov................................................................................. § 152 - 189
Druhá hlava: Osobné užívanie iných obytných miestností............................................. § 190 - 195
Tretia hlava: Osobné užívanie miestností neslúžiacich na bývanie.................................§ 196 - 197
Štvrtá hlava: Osobné užívanie pozemkov....................................................................... § 198 - 221
ŠTVRTÁ ČASŤ
SLUŽBY
Prvá hlava: Všeobecné ustanovenia o poskytovaní služieb............................................ § 222 - 238
Druhá hlava: Predaj v obchode........................................................................................ § 239 - 256
Tretia hlava: Požičiavanie vecí........................................................................................ § 257 - 262
Štvrtá hlava: Zhotovenie veci na zákazku........................................................................ § 263 - 275
Piata hlava: Oprava a úprava vecí.................................................................................... § 276 - 283
Šiesta hlava: Obstarávateľské