dnes je 21.5.2024

Input:

41/1947 Sb., Zákon o státní podpoře na obytné stavby

č. 41/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 7. března 1947
o státní podpoře na obytné stavby.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
Účel podpory.
§ 1.
(1) Účelem podpory podle tohoto zákona je umožniti stavbu bytů podle § 4, písm. a) zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, pokud nebudou opatřeny podle zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově.
(2) Podporu lze poskytnouti jen na obytné stavby, pojaté do stavebního programu dvouletého hospodářského plánu.
(3) V případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnouti podporu i na obytné stavby, prováděné mimo stavební program uvedený v odstavci 2, avšak jen za podmínek stanovených v § 6, odst. 3 zákona č. 192/1946 Sb.
Předmět podpory.
§ 2.
(1) Podpora může býti poskytnuta
1. na novostavby nebo úplné přestavby domů s malými byty a malými provozovnami podle § 136 zákona o přímých daních a prováděcího nařízení k němu vydaného, a to
a) rodinných domků podle § 3,
b) nájemních domů podle § 4,
c) svobodáren a nocleháren podle § 6;
2. na nástavby a přístavby nebo částečné přestavby, zřídí-li se jimi malé byty podle obdoby § 136, odst. 3 zákona o přímých daních;
3. na úpravy celých budov dosud neobytných nebo neobytných částí budov k účelům obytným, zřídí-li se jimi malé byty podle obdoby § 136, odst. 3 zákona o přímých daních;
4. na stavby (úpravy) obytných domů zničených nebo poškozených živelní pohromou;
5. na stavbu budov, obsahujících nezbytná příslušenství skupinového zastavění, jde-li o nová sídliště.
(2) Na stavby uvedené v odstavci 1, č. 1 a 5 lze také poskytnouti podporu, jsou-li zřízeny podle práva stavby.
§ 3.
Rodinný domek je dům o jednom nebo dvou bytech, z nichž v jednom bydlí vlastník nebo, je-li vlastníkem obecně prospěšné bytové sdružení, nájemník, s nímž sdružení sjednalo o domku podmíněnou trhovou smlouvu (čekatel).
§ 4.
Nájemním domem se rozumí dům o jednom nebo více bytech, u něhož není splněna podmínka § 3.
§ 5.
S podporou na stavbu (úpravu) rodinného domku může býti poskytnuta podpora také na stavbu (úpravu) nutných budov (místností) hospodářských, je-li dům určena pro malého zemědělce, nebo na stavbu (úpravu) malé provozovny, je-li dům určen pro malého živnostníka.
§ 6.
(1) Svobodárny a noclehárny jsou domy, vyhovující podmínkám odstavců 2 a 3 prováděcího nařízení k § 136, odst. 2 zákona o přímých daních.
(2) Ve svobodárnách a noclehárnách musí býti osoby různého pohlaví ubytovány v odděleních stavebně od sebe úplně odloučených.
HLAVA II.
Způsob podpory.
§ 7.
Podpora záleží
1. ve státní záruce za hypotekární (komunální) zápůjčku, poskytnutou na úhradu stavebního nákladu;
2. ve státním příspěvku na úhradu výdajů s domem spojených.
Rozsah podpory.
§ 8.
Podporu lze poskytnouti
1. obcím a okresům na stavby (úpravy) uvedené v § 2, odst. 1 s výjimkou domků určených k převodu do vlastnictví fysických osob (§ 3);
2. obecně prospěšným bytovým sdružením na stavby (úpravy) uvedené v § 2, odst. 1;
3. zaměstnavatelům na stavby (úpravy) uvedené v § 2, odst. 1, zřizují-li se jimi byty pro vlastní zaměstnance a nejsou-li určeny k převodu do vlastnictví fysických