dnes je 26.5.2024

Input:

41/1948 Sb., Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého, platné do 31.3.1964

č. 41/1948 Zb.
[zrušené č. 97/1963 Zb.]
ZÁKON
ze dne 11. března 1948
o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA 1.
Mezinárodní právo soukromé.
Způsobilost k právním úkonům.
§ 1.
Způsobilost osoby k právním úkonům se spravuje, pokud se v tomto zákoně neustanovuje nic jiného, právním řádem státu, jehož je ona osoba příslušníkem.
§ 2.
Stane-li se někdo československým státním občanem, nepozbude tím způsobilosti k právním úkonům již získané.
Prohlášení za mrtvého.
§ 3.
Prohlášení za mrtvého se spravuje zákony československými, jde-li o osobu, která v době, kdy se počala její nezvěstnost, byla státním občanem československým.
§ 4.
Byl-li někdo v cizině prohlášen za mrtvého nebo bylo-li o něm provedeno řízení, které se co do podstaty srovnává s prohlášením za mrtvého upraveným zákony československými, je k tomu hleděti jen tehdy, když ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, byl na počátku své nezvěstnosti příslušníkem státu, v kterém se prohlášení stalo, nebo když stát, jehož byl příslušníkem, prohlášení za mrtvého uznává.
§ 5.
Byl-li nezvěstný v době rozhodné podle § 3 cizím státním příslušníkem nebo nelze-li zjistiti, že v oné době byl československým státním občanem, jest ho v Československé republice prohlásiti za mrtvého podle zákonů československých s právními následky pro právní poměry, které je posuzovati podle práva platného v Československé republice, a s právními následky pro jmění v Československé republice. Věci, pro které jsou vedeny v Československé republice veřejné knihy nebo rejstříky, určené k zápisu oprávněného, a nároky, které možno uplatňovati u soudů československých, je považovati za jmění v Československé republice.
§ 6.
Za podmínek § 5 jest k návrhu pozůstalého manžela, který je československým státním občanem, prohlásiti i jeho manželství s nezvěstným za rozloučené. Stejně platí i o návrhu pozůstalé manželky, když až do uzavření manželství s nezvěstným byla československou státní občankou a v Československé republice zůstala nebo se tam vrátila.
Forma právních jednání.
§ 7.
Forma právních jednání se spravuje, není-li dále ustanoveno nic jiného, právním řádem, kterým se spravuje právní jednání samo.
§ 8.
Stačí však, šetří-li se formy předepsané právním řádem míst, kde se staly projevy stran, ačli nejde o právní jednání, kterými se zřizuje, mění nebo ruší věcné právo nebo břemeno na věci.
§ 9.
Volba práva
Strany mohou právní poměr podrobiti určitému právnímu řádu, má-li tento poměr k zvolenému právnímu řádu významný vztah a nebrání-li tomu donucující ustanovení právních řádů, kterým onen právní poměr je vůbec podroben podle ustanovení obsažených v této hlavě.
Právo rodinné.
Uzavření manželství.
§ 10.
Způsobilost uzavříti manželství se spravuje pro každého ze snoubenců právním řádem státu, jehož je příslušníkem.
§ 11.
U pozůstalé manželky, jejíž manželství s nezvěstným bylo prohlášeno za rozloučené podle § 6, věty druhé, se způsobilost uzavříti