dnes je 26.2.2024

Input:

41/1950 Sb., Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 - 1945, podepsané v Paříži dne 1. Prosince 1947

č. 41/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. března 1950
o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939-1945, podepsané v Paříži dne 1. prosince 1947.
Úmluva mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939-1945, podepsaná v Paříži dne 1. prosince 1947, byla dne 17. března 1948 schválena Národním shromážděním a dne 31. května 1948 ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Paříži dne 24. října 1949.
Úmluva vstoupila v účinnost vzhledem k ustanovení svého čl. 9 dne 1. listopadu 1949.
Znění úmluvy s překladem se vyhlašují v příloze ke Sbírce zákonů.1
1)Na straně 199
 
Široký v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 41/1950 Sb.
Úmluva
mezi Československou republikou a republikou Francouzskou
o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity
přiznávaných obětem války za r. 1939-1945.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A
REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ
BYLA SJEDNÁNA
TATO ÚMLUVA:
(Překlad.)
Úmluva
mezi Československou republikou a republikou Francouzskou
o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity
přiznávaných obětem války za r. 1939-1945.
Se zřetelem k tomu, že vláda Československé republiky a vláda republiky Francouzské se rozhodly nečiniti rozdílu mezi státními příslušníky obou států, kteří bojovali nebo trpěli na jejich příslušných územích za svobodu, podepsaní, byvše k tomu řádně zmocněni, dohodli se o následujících ustanoveních:
Článek 1.
Všechna práva a výhody, stanovené francouzským zákonodárstvím o vojenských zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity ve prospěch bývalých francouzských vojáků nebo členů francouzského odboje a jejich oprávněných pozůstalých se podle znění zákonů a nařízení, jimiž jsou tato práva a výhody upraveny, přiznávají československým příslušníkům, kteří
1. sloužili ve francouzském vojsku jako cizinci;
2. tvořili součást francouzské vnitrozemské branné moci za podmínek, stanovených dekretem z 20. září 1944 o statutu francouzské vnitrozemské branné moci;
3. tvořili součást francouzského odboje nebo československého odboje ve Francii za podmínek stanovených nařízením č. 45.322 ze dne 3. března 1945.
Tato práva a výhody se rovněž přiznávají jejich oprávněným pozůstalým.
Článek 2.
Všechna práva a výhody, stanovené francouzským zákonodárstvím o vojenských zaopatřovacích platech pro případ úmrtí a invalidity ve prospěch bývalých francouzských vojáků a jejich oprávněných pozůstalých, se přiznávají československým státním příslušníkům slouživším v československém národním vojsku, jež za války 1939-1945 podléhalo velení francouzského vrchního velitele, jakož i jejich oprávněným pozůstalým, za podmínky, že oprávněné osoby mají své bydliště ve Francii.
Článek 3.
Poživatelé výhod, uvedených v předcházejících článcích, nemohou si v žádném případě činiti