dnes je 7.12.2023

Input:

41/1953 Sb., Zákon o peněžní reformě

č. 41/1953 Zb.
ZÁKON
ze dne 30. května 1953
o peněžní reformě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Peněžní reforma a peněžní jednotka.
§ 1.
Další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu.
§ 2.
(1) Peněžní jednotkou na území Československé republiky je počínajíc dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví na 1,80 Kčs za jeden rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám.
(2) Československá koruna se dělí na 100 haléřů.
§ 3.
(1) Zákonnými penězi na území Československé republiky jsou počínajíc dnem 1. června 1953.
a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 korunách československých,
b) státovky po 5 a 3 korunách československých a po 1 koruně československé,
c) mince po 25, 10, 5 a 3 haléřích a po 1 haléři.
(2) Vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonů.
Oddíl II.
Přepočet mezd, platů a cen.
§ 4.
Mzdy, služné a jiné odměny za práci a služby, rodinné přídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na československé koruny, se přepočítají ke dni 1. června 1953 v poměru 5 ,Kčs starých peněz za 1 ,- Kčs nových peněz.
Oddíl III.
Výměna peněz, přepočet pohledávek a závazků a zaplacených premií životního pojištění.
§ 5.
Dnem 1. června 1953 se dávají do oběhu nové peníze vzoru 1953, znějící na československé koruny. Dosavadní peníze se vyměňují v poměru, který stanoví vláda.
§ 6.
Vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů, vklady na běžných a obratových účtech a ostatní pohledávky a závazky, které znějí na československé koruny, jakož i v jakém poměru se přepočítají zaplacené premie životního pojištění.
Oddíl IV.
Zrušení některých pohledávek a závazků.
§ 7.
(1) Dnem 1. června 1953 se ruší pohledávky a závazky
a) ze vkladů vázaných podle § 7 dekretu č. 91/1945 Sb.,
b) z tuzemských cenných papírů v povinné úschově podle dekretu č. 95/1945 Sb.,
c) z pojištění na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 č. 1 zákona č. 141/1947 Sb., o Likvidačním fondu měnovém, plnit poukazem na vázaný vklad.
(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisů Československého státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílčích dluhopisů a zástavních listů, vydaných po roce 1945 bývalými úvěrními ústavy. Vláda vypořádá ztráty vzniklé zánikem těchto závazků veřejným organisacím a zařízením.
Oddíl V.
Zrušení Likvidačního fondu měnového.
§ 8.
Likvidační fond měnový se dnem 1. června 1953 zrušuje a jeho práva přecházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.
Oddíl VI.
Ustanovení společná a závěrečná.
§ 9.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením
a) stanovila obecně náležitosti bankovek, státovek a mincí a předpisy o jejich oběhu,
b) podle potřeby doplňovala soustavu zákonných peněz dalšími