dnes je 8.12.2023

Input:

41/1954 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven

č. 41/1954 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. srpna 1954
o občanské kontrole provozoven.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
(1) Působnost občanských kontrolorů zvolených nebo ustanovených podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, vztahuje se také:
a) na provozovny v soustavě ministerstva místního hospodářství,
b) na provozovny výrobních družstev a
c) na provozovny soukromých živnostníků, pokud poskytují služby obyvatelstvu, jako jsou prádelny, žehlírny, čistírny, barvírny, opravny obuvi, prádla a šatstva, zakázková krejčovství, očistné lázně, holičství, fotografické ateliery a pod.
(2) Při kontrole provozoven podle odstavce 1 kontrolují občanští kontroloři zejména:
a) zda provozovna je náležitě vybavena a zevně označena a zda je dbáno na vnější upravenost provozovny a výkladních skříní,
b) zda jsou na viditelném a přístupném místě vystaveny ceníky a kniha přání a stížností a zda jsou náležitě vyřizovány připomínky pracujících k činnosti provozovny,
c) zda prováděné výkony a poskytované služby odpovídají svou jakostí stanoveným normám nebo dohodě se zákazníkem,
d) zda je dbáno na dodržování čistoty a hygieny,
e) zda jsou dodržovány cenové předpisy a dodací lhůty,
f) zda jsou vedeny předepsané pracovní výkazy a výkazy o spotřebě materiálu pro jednotlivé zakázky,
g) zda zaměstnanci provozovny vystupují vůči zákazníkům s ochotou,
h) zda je dodržována doba určená pro styk se zákazníky a zda tato doba vyhovuje potřebám pracujících.
(3) Směrnice o organisování školení a instruktáže, pokud jde o provádění kontroly provozoven podle odstavců 1 a 2, vydají ministerstvo místního hospodářství a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů.
Čl. II.
Ustanovení § 3 odst. 5 věty prvé vládního nařízení č. 21/1953 Sb., se mění a zní:
„Funkční období občanských kontrolorů je jeden rok.“
Čl. III.
Podrobné předpisy k provedení tohoto nařízení vydají ministerstva místního hospodářství a vnitřního obchodu a Ústřední svaz výrobních družstev v dohodě s Ústřední radou odborů a se zúčastněnými ústředními úřady a orgány.
Čl. IV.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři místního hospodářství a vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Kyselý v. r.