dnes je 3.12.2023

Input:

41/1958 Sb., Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení, platné do 30.6.1964

č. 41/1958 Zb.
[zrušené č. 101/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958
o některých změnách v sociálním zabezpečení
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1. § 34 odst. 1 zní:
„(1) Příslušníkům ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů a stali se invalidními nebo částečně invalidními (§ 12 odst. 2) následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při obraně Československé republiky, při výkonu jiných povinností v ozbrojených silách nebo v souvislosti s pobytem na frontě, náleží
a) invalidní nebo částečný invalidní důchod jako při pracovním úrazu (§§ 16 a 17), jestliže byli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci; částečný invalidní důchod činí 45 % průměrného ročního výdělku;
b) invalidní důchod ve výši 65 % nebo částečný invalidní důchod ve výši 45 % z částky 12 000 Kčs ročně, jestliže nebyli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci.“
2. § 35 zní:
„Příslušníkům ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů a stali se v době, kdy vykonávali službu v ozbrojených silách, invalidními nebo částečně invalidními následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých za jiných okolností, než jak je uvedeno v § 34 odst. 1, náleží
a) invalidní nebo částečný invalidní důchod podle § 14, jestliže byli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci; ustanovení § 34 odst. 2 platí i tu; částečný invalidní důchod činí 35 % průměrného ročního výdělku;
b) invalidní důchod ve výši 50 % nebo částečný invalidní důchod ve výši 35 % z částky 12 000 Kčs ročně, jestliže nebyli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci.“
3. § 36 odst. 1 zní:
„Dávky podle § 34 náleží též osobám, které se staly invalidními nebo částečně invalidními v příčinné souvislosti s poškozením zdraví, jež utrpěly následkem účasti v boji proti fašismu jako příslušníci ozbrojených útvarů, anebo následkem věznění z důvodů fašistické persekuce v době nesvobody.“
4. K § 69, jehož dosavadní text se označuje jako odstavec 1, se připojují nové odstavce 2 až 4 tohoto znění:
„(2) Okresní a krajské národní výbory volí jako své výkonné orgány komise sociálního zabezpečení rad národních výborů. Vláda stanoví složení a organizaci těchto komisí.
(3) Komise sociálního zabezpečení rad národních výborů rozhodují o dávkách, službách a ostatních věcech sociálního zabezpečení, o kterých to stanoví Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s Ústřední radou odborů vyhláškou v Úředním listě. Vyhláškou Státního úřadu sociálního zabezpečení vydanou v dohodě s Ústřední radou odborů se též stanoví způsob jednání komisí sociálního zabezpečení.
(4) Vláda může na návrh Ústřední rady odborů nebo národních výborů nařízením stanovit, jak ještě více přiblížit sociální zabezpečení pracujícím a jak zvýšit jejich účast na provádění a kontrole sociálního zabezpečení.“
5. § 84 odst. 4 zní:
„(4) Důchody z penzijního