dnes je 25.2.2024

Input:

41/1964 Sb., Zákon o hospodaření s byty, platné do 31.12.1991

č. 41/1964 Zb.
[zrušené č. 509/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 26. února 1964
o hospodaření s byty
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Péče o spravedlivé hospodaření s byty a o jejich účelné využívání náleží k předním úkolům národních výborů. Národní výbory plní tento úkol za široké účasti pracujících, vytvářejí podmínky pro zvyšování jejich iniciativy a aktivity při řešení bytového problému a úzce spolupracují se státními orgány i hospodářskými a společenskými organizacemi, zejména s revolučním odborovým hnutím.
(2) Byty, s nimiž národní výbory hospodaří, jsou určeny především pro rodiny s nižšími příjmy a větším počtem dětí.
§ 2
(1) Počet bytů ze státní bytové výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely určují, pokud to považují za nutné, krajské národní výbory po projednání s příslušnými ústředními orgány a s krajskou odborovou radou, nebo přímo vláda.
(2) Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů ze státní bytové výstavby bude sloužit pro ubytování pracovníků podniků a závodů, jejichž provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť, a dále pro ubytování pracovníků nezbytných služeb v jednotlivých obcích. Ostatní byty přidělují místní národní výbory dalším uchazečům o byt.
§ 3
Práva a povinnosti uživatelů bytů a organizací, které spravují bytový majetek, upravuje občanský zákoník.
ČÁST PRVNÍ
Přehled o bytovém prostoru
Oddíl 1
Ohlašovací povinnost a seznamy volných bytů
§ 4
(1) Místní národní výbory si opatřují přehled o bytovém prostoru za pomoci svých aktivů, zejména občanských výborů a domovních komisí a na základě hlášení vlastníků domů a uživatelů bytů.
(2) Vlastník domu je povinen do 8 dnů hlásit místnímu národnímu výboru byt nově vystavěný nebo zřízený, byt uvolněný, byt, jehož se neužívá nebo užívá jen občas a byt, jehož uživatel zemřel. V téže lhůtě je povinen hlásit, nastěhoval-li se někdo do bytu bez rozhodnutí místního národního výboru nebo jiného orgánu příslušného přidělit byt. Jde-li o byt podnikový (§ 66), byt vojenský (§ 68) nebo byt ministerstva vnitra (§ 69), je vlastník domu povinen podat hlášení též organizaci hospodařící s podnikovými byty, orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra.
(3) Uživatel bytu, který má dva nebo více bytů nebo byt nadměrný (§ 38), je povinen to ohlásit místnímu národnímu výboru, a jde-li o podnikový byt, vojenský byt nebo byt ministerstva vnitra, též příslušné organizaci, orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra. Jsou-li jeho byty v různých obcích, ohlásí je místním národním výborům v těchto obcích.
§ 5
(1) Místní národními výbory vedou seznamy nově vystavěných, zřízených a uvolněných bytů. Tyto seznamy jsou veřejné. V seznamu vyznačují každé přidělení bytu s uvedením data a důvodu přidělení.
(2) Organizace hospodařící s podnikovými byty, orgány vojenské správy, orgány ministerstva vnitra a lidová bytová družstva1) vedou seznamy volných podnikových bytů, vojenských bytů, bytů ministerstva vnitra a bytů v domech