dnes je 7.12.2023

Input:

41/1965 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech, platné do 30.6.1979

č. 41/1965 Zb.
[zrušené č. 57/1979 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 14. dubna 1965
o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech
Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, s Ústřední radou odborů a krajskými národními výbory stanoví podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly a podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tato vyhláška stanoví podmínky a náhrady vztahující se na používání vlastních vozidel určených k nehromadné přepravě osob (dále jen „vlastní osobní vozidla “) pracovníky nebo jinými osobami (dále jen „pracovníci“) při pracovních cestách a vnějším řízení (dále jen „vnější výkony “), které provedou při plnění úkolů vyplývajících z jejich pracovního poměru, funkce nebo jiného vztahu obdobné povahy k socialistické organizaci.
(2) Vlastním osobním vozidlem se rozumí vozidlo, které je v osobním vlastnictví a jehož je pracovník oprávněn používat pro vlastní potřebu.
§ 2
Podmínky používání vlastních osobních vozidel
(1) Za použití vlastního osobního vozidla k vnějším výkonům přísluší pracovníkovi náhrada podle ustanovení § 3 za podmínky, že nadřízený pracovník, který je oprávněn dát k vnějšímu výkonu příkaz, udělil k použití vlastního osobního vozidla po zvážení hospodárnosti a účelnosti zvoleného způsobu přepravy předem písemný souhlas.
(2) O výkonech vlastního osobního vozidla při vnějších výkonech je pracovník povinen vést záznam; způsob vedení záznamu určí organizace.
§ 3
Náhrady za používání vlastních osobních vozidel
(1) Náhrada za používání vlastního osobního vozidla při vnějších výkonech je stanovena v příloze sazbou za 1 kilometr jízdy odstupňovanou podle druhu vozidel a jejich obsahu válců, bez ohledu na počet přepravovaných osob neb na množství, váhu a velikost přepravovaných věcí. Náhrada se počítá za celkovou vzdálenost ujetou při vnějších výkonech nejkratší cestou hospodárně sjízdnou pro použité vozidlo. Započatý kilometr celkové vzdálenosti při týchž vnějších výkonech se zaokrouhluje na celý kilometr.
(2) Náhradu za použití vlastního osobního vozidla při vnějších výkonech podle odstavce 1 pracovník uplatní při vyúčtování náhrady ostatních cestovních výdajů podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.1) Náhradu za použití vlastního osobního vozidla při vnějších výkonech lze vyplatit po splnění podmínek podle § 2. Záznam podle § 2 odst. 2 není pracovník povinen předkládat, je-li mu vyplácena paušální náhrada podle odstavce 3.
(3) Organizace může při opakovaném používání vlastního osobního vozidla při vnějších výkonech s pracovníkem dohodnout, že místo náhrady podle odstavce 1 mu bude poskytovat paušální náhradu zpravidla měsíční odpovídající druhu a velikosti použitého vozidla a jeho průměrnému výkonu požadovanému při vnějších výkonech, vyplývajících z pracovní náplně pracovníka; přitom přihlédne i k dosavadním jízdám pracovníka osobními vozidly při vnějších výkonech. Účelnost a výši paušální