dnes je 3.12.2023

Input:

41/1966 Sb., Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích

č. 41/1966 Zb.
[zrušené č. 103/1979 Zb.]
SMĚRNICE
ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 22. června 1966
o výpomoci žáků škol II cyklu (včetně učňů)
při špičkových zemědělských pracích
Nedílnou součástí ideově výchovné práce škol je spojení vzdělávací práce školy z životem společnosti. Přiměřená účast žáků škol na společensky užitečné práci je jednou z významných forem tohoto spojení, účinným prostředkem jak bezprostředně seznámit mládež s výrobním procesem a jak ji naučit správně oceňovat fyzickou práci. Tato činnost, zejména účast na špičkových pracích v zemědělství má i významné společenské poslání, neboť přispívá k plnění závažných národohospodářských úkolů. Společnosti však přinese prospěch pouze tehdy, když její obsah a rozsah bude v plném souladu s výchovnými cíli škol a předpoklady jednotlivých žáků a učňů a když bude vhodně organizována a odborně vedena.
Ministerstvo školství a kultury společně s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, se souhlasem Ústřední rady odborů a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány vydává pro organizování výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích tyto směrnice:
Čl. 1
Žáci škol II. cyklu - včetně učňů - (dále jen „žáci“) pomáhají při špičkových pracích v zemědělství jednak dobrovolnou výpomocí v době mimo vyučování, jednak výpomocí v době vyučování (učni též v době odborného výcviku).
Dobrovolná výpomoc v době mimo vyučování
Čl. 2
(1) Dobrovolnou výpomoc žáků v době mimo vyučování nebo v době mimopracovní, zvláště v době hlavních prázdnin nebo dovolené na zotavenou, organizují školy, odborná učiliště a učňovská střediska (dále jen „školy a učňovská zařízení“) ve spolupráci se základní organizací Československého svazu mládeže a se sdružením rodičů a přátel školy.
(2) Stejným způsobem organizují školy a učňovská zařízení výpomoc žáků při sklizni chmele. Tato výpomoc může pokračovat i po začátku vyučovacího období až do ukončení sklizně; v tom případě se omlouvá nepřítomnost žáků při vyučování nebo při odborném výcviku. Žáci, kteří se zúčastnili výpomoci při sklizni chmele, se již nezúčastní v témže školním roce žádné další výpomoci organizované v době vyučování.
Výpomoc v době vyučování
Čl. 3
(1) V době vyučování vypomáhají žáci při špičkových zemědělských pracích nejvýše po 6 vyučovacích dnů (učni včetně dnů odborného výcviku) v jednom školním roce. Této výpomoci se neúčastní žáci, jimž podle lékařského potvrzení brání v účasti na výpomoci jejich zdravotní stav a dále ti, kteří se připravují k maturitním nebo závěrečným učňovským zkouškám.
(2) Ředitelé škol a vedoucí učňovských zařízení oznámí do 30. dubna odboru pracovních sil okresního národního výboru, v jehož obvodu je škola nebo učňovské zařízení, počet žáků, kteří se mohou v příštím školním roce zúčastnit výpomoci v době vyučování v rozsahu stanoveném těmito směrnicemi.
(3) Odbor pracovních sil okresního národního výboru po projednání s