dnes je 9.12.2023

Input:

42/1953 Sb., Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování

č. 42/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1953
o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování.
Úspěchy pracujícího lidu při budování socialismu v naší vlasti umožnily zrušit vázaný trh. Aby byly vytvořeny příznivé podmínky v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek k usnadnění přechodu z vázaného trhu na volný trh, vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST I.
Opatření v oboru mezd.
§ 1.
Zvýšení základních tarifních sazeb.
(1) Platné základní tarifní sazby (časové i úkolové tarify) se zvyšují takto:
 
a)
horníkům pracujícím pod zemí a dělníkům jim naroveň postaveným o částku
0,70 Kčs za hodinu;
b)
dělníkům pracujícím v povrchových zařízeních přímo souvisících s dolem o částku
0,50 Kčs za hodinu;
c)
dělníkům pracujícím v hutních provozech, na které se vztahuje usnesení vlády ze dne 13. listopadu 1951 o opatřeních k zvýšení výroby hutního průmyslu, o částku
0,60 Kčs za hodinu;
d)
dělníkům pracujícím v horkých provozech nebo v provozech jim na roveň postavených o částku
0,44 Kčs za hodinu.

Okruh dělníků, na něž se vztahují ustanovení pod písmeny a) b) a d), vymezí příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
(2) Dělníkům, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 1, se zvyšuje základní časový tarif
 
o částku
0,34 Kčs za hodinu.
Je-li základní časový tarif určen za směnu nebo týden, stanoví nové základní časové tarify příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise podle počtu pracovních hodin.
Úkolový tarif se stanoví takto:
a) pracují-li v odhadovém úkolu, který se rovnal základnímu časovému tarifu zvýšenému o 10%, rovna se úkolový tarif novému základnímu časovému tarifu zvýšenému o 9%;
b) pracují-li v měřeném úkolu, který se rovnal základnímu časovému tarifu zvýšenému o 20%, rovná se úkolový tarif novému základnímu časovému tarifu zvýšenému o 18%.

Ostatní úkolové tarify stanoví příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
Úkolové tarify se zaokrouhlují na haléře, a to činí-li zbytek alespoň 5 desetin haléře, směrem dolů, činí-li více než 5 desetin haléře, směrem nahoru.
§ 2.
Zvýšení měsíčních mezd (platů).
Základní měsíční mzdy (platy) zaměstnanců, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice, včetně státních zaměstnanců, jejichž platové poměry jsou upraveny podle zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, a zákonem č. 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů, jakož i duchovních církví a náboženských společností, jejichž požitky jsou upraveny podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, se zvyšují takto:
 
platy do 1.000 Kčs o částku
60 Kčs
od 1.001 do 1.200 Kčs o částku
40 Kčs měsíčně.
§ 3.
Zvýšení pracovních odměn domáckých dělníků.