dnes je 21.4.2024

Input:

42/1959 Sb., Zákon o dokumentaci staveb, platné do 9.11.1965

č. 42/1959 Zb.
[zrušené č. 113/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 8. července 1959
o dokumentaci staveb
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje vypracovávání, projednávání a schvalování dokumentace staveb, jejichž investory jsou socialistické organizace, zajišťující soulad těchto staveb s plánovitým rozvojem národního hospodářství a se zásadami územního plánování a zabezpečují nejpokrokovější techniku, nejvyšší hospodárnost v provádění a v provozu (užívání) staveb a jejich kulturní úrovně.
§ 2
Dokumentace staveb
Dokumentace staveb zahrnuje:
a) přípravnou dokumentaci,
b) projektovou dokumentaci.
Přípravná dokumentace
§ 3
(1) Přípravná dokumentace stavby zahrnuje vždy investiční úkol a v případě uvedeném v odstavci 4 též výhledovou studii.
(2) Investiční úkol je stručným a věcným vymezením a odůvodněním zamýšlené stavby, určuje oblast nebo místo stavby, její účel a základní údaje o druhu a rozsahu výroby nebo služeb. Investiční úkol stanoví progresivní technickohospodářské ukazatele pro provedení a provoz (užívání) stavby a její investiční náklady.
(3) Jestliže budou zamýšlenou stavbou bezprostředně vyvolány jiné investice, musí investiční úkol obsahovat též odůvodněné údaje o těchto vyvolaných investicích a jejich nákladech.
(4) U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně souvisících staveb, musí být nejpozději s investičním úkolem na první stavbu objasněna její souvislost s celou zamýšlenou výstavbou vypracováním výhledové studie této výstavby, pokud není již objasněna schváleným územním plánem.
(5) Schválený investiční úkol je závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace.
§ 4
Investiční úkol, popřípadě výhledovou studii vypracovává investor, který odpovídá za jejich správnost a nejvyšší ekonomickou úroveň. Investor je povinen projednat investiční úkol, popřípadě i výhledovou studii s příslušnými orgány státní správy a s dotčenými organizacemi.
Projektová dokumentace a její projednávání
§ 5
(1) Projektová dokumentace staveb se zpravidla člení na dva stupně, a to na zadávací projekt a na prováděcí projekt. Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech lze vypracovat projektovou dokumentaci jako jednostupňový projekt, popřípadě, kdy ji lze vypracovat jiným způsobem.
(2) Zadávací projekt je souborným technickoekonomickým řešením stavby vymezené investičním úkolem; určuje jednoznačně dispoziční řešení, provoz a funkci projektované stavby, technologii, ekonomické účinky a výtvarné řešení, navrhuje základní technologická zařízení ovlivňující rozhodujícím způsobem provoz a zásady konstrukčního řešení stavební části. Zadávací projekt řeší stavbu v souladu s rozhodnutím o umístění stavby. Podle ustanovení prováděcích předpisů určuje zadávací projekt dobu trvání provádění stavby; rozpočet k zadávacímu projektu určuje nepřekročitelný limit odbytové ceny stavby nebo její části.
(3) Se zadávacím projektem musí být současně prokázána nutnost, rozsah a zajištění vyvolaných investic s údaji o jejich nákladech.
(4) U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně