dnes je 3.12.2023

Input:

42/1960 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti o sídlech a územních obvodech státních notářství, platné do 31.3.1964

č. 42/1960 Zb.
[zrušené č. 95/1963 Zb.]
Vyhláška
ministra spravedlnosti
ze dne 11. dubna 1960
o sídlech a územních obvodech státních notářství
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 1 odst. 1 a § 13 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státních notářství:
§ 1
Sídla a územní obvody státních notářství se shodují se sídly a územními obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.
§ 2
(1) Ode dne účinnosti této vyhlášky pokračuje v neskončeném dědickém řízení státní notářství, které by bylo příslušné, kdyby řízení bylo zahájeno v době účinnosti této vyhlášky.
(2) V ostatních věcech, které nejsou v den účinnosti této vyhlášky u státního notářství zrušeného nebo rozděleného na územní obvody několika nových státních notářství skončeny, pokračuje státní notářství, v jehož obvodu je sídlo dosavadního státního notářství; oddělí-li se pouze část územního obvodu státního notářství, pokračuje v řízení dosavadní státní notářství.
(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se užije též, bude-li třeba vykonat některý úkon ve věci, v níž řízení bylo skončeno přede dnem počátku účinnosti této vyhlášky.
§ 3
Zrušují se vyhlášky:
a) ministra spravedlnosti
1. č. 259/1954 Ú. l. (286/1954 Ú. v.), o sídlech a územních obvodech státních notářství,
2. č. 240/1957 Ú. l., o zřízení státního notářství v Ostrově,
3. č. 195/1958 Ú. l., o zřízení některých státních notářství a vymezení jejich působnosti,
4. č. 183/1959 Ú. l., o organizačních změnách v oboru státních notářství;
b) pověřence spravedlnosti
1. č. 40/1958 Ú. l. (Ú. v.), o zřízení státního notářství v Šuranech,
2. č. 55/1959 Ú. l. (Ú. v.), o zřízení státního notářství Bratislava-okolí a změně územního obvodu státního notářství v Bratislavě.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.
 
Ministr:
dr. Škoda v. r.