dnes je 7.12.2023

Input:

42/1961 Sb., Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany, platné do 30.11.1999

č. 42/1961 Zb.
[zrušené č. 319/2002 Z.z.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1961
o vyvlastnění k účelům obrany
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 25 a § 27 odst. 4 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:
§ 1
Předmět a rozsah vyvlastnění
Nemovitosti a práva k nim lze vyvlastnit k účelům obrany, zejména pro zřizování obranných zařízení, výcvikových základen a jiných vojenských staveb sloužících k obraně republiky a k ubytování ozbrojených sil.
§ 2
Vyvlastňovací řízení
(1) Návrh na vyvlastnění podává vojenská správa nebo orgány ministerstva vnitra (dále jen „navrhovatel“) u okresního národního výboru nebo místního národního výboru, je-li stavebním úřadem, v jehož obvodě je vyvlastňována nemovitost (dále jen „příslušný národní výbor“).
(2) Návrh na vyvlastnění obsahuje
a) soupis vyvlastňovaných nemovitostí nebo jejich částí s uvedením bližšího označení,
b) jména a adresy osob, proti nimž směřuje návrh na vyvlastnění; pokud navrhovatel nezjistí jejich jména a adresy, připojí o tom písemné prohlášení,
c) jsou-li parcely děleny, geometrický (polohopisný) plán vyjadřující přesný rozsah navrženého vyvlastnění; nelze-li určit v době podání návrhu přesný rozsah vyvlastnění, nahradí geometrický plán odborně zhotovený výkres,
d) potvrzení ministerstva národní obrany (ministerstva vnitra) o tom, že navrhovaných nemovitostí (práv) je třeba k účelům obrany republiky,
e) výpisy z vložek pozemkové knihy a z rejstříku uživatelů podle jednotné evidence půdy.
(3) Podáním návrhu na vyvlastnění u příslušného národního výboru je vyvlastňovací řízení zahájeno. Zahájení vyvlastňovacího řízení se poznamenává na žádost navrhovatele v pozemkových knihách.
(4) Příslušný národní výbor uvědomí ihned o došlém návrhu na vyvlastnění
a) vlastníka nemovitosti, jde-li o vyvlastnění vlastnického práva k nemovitosti nebo jeho omezení,
b) v ostatních případech toho, jehož věcné právo má být převedeno, omezeno nebo zrušeno, a vyzve jej, aby se do 8 dnů vyjádřil, je-li ochoten nemovitost, věcné právo nebo výkon práva postoupit dohodou a za jakých podmínek. Projeví-li vyzvaná osoba v uvedené lhůtě ochotu dohodu uzavřít, určí příslušný národní výbor přiměřenou lhůtu k jejímu sjednání.
(5) Jestliže se vyzvaná osoba v osmidenní lhůtě nevyjádří nebo prohlásí, že není ochotna uzavřít dohodu, popřípadě odmítne jakékoli jednání, nebo nedojde-li ve lhůtě stanovené příslušným národním výborem k sjednání dohody mezi navrhovatelem a vyzvanou osobou, popřípadě nelze-li zjistit skutečného vlastníka nebo osobu uvedenou v odstavci 4 písm. b), popřípadě jejich adresu, vyhlásí příslušný národní výbor v obci, aby případné námitky a sdělení proti vyvlastňovacímu řízení byly příslušnému národnímu výboru oznámeny do stanovené lhůty anebo nejpozději při místním šetření, bude-li takové místní šetření nařízeno. K námitkám, které nebyly oznámeny do lhůty stanovené příslušným národním výborem anebo nebyly uplatněny při místním šetření, bylo-li nařízeno, nelze přihlížet.
(6) Jakmile budou projednány námitky nebo bylo vykonáno místní šetření, aniž došlo k dohodě, vydá příslušný