dnes je 8.12.2023

Input:

42/1964 Sb., Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování, platné do 24.1.1966

č. 42/1964 Zb.
[zrušené č. 1/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů
ze dne 26. února 1964
o závodním stravování
Základním posláním závodního stravování je zabezpečovat v souvislosti s prací v zaměstnání pracujícím stravu, která odpovídá zásadám správné výživy a svým složením a množstvím pomáhá k obnově pracovní síly a k upevnění zdraví pracujících.
Řízením závodního stravování hospodářskými a ostatními organizacemi a základními organizacemi Revolučního odborového hnutí je zajištěn bezprostřední vliv pracujících na správu a kontrolu závodního stravování a tím vytvářeny předpoklady pro zvyšování jeho úrovně.
Vláda Československé socialistické republiky společně s Ústřední radou odborů stanoví:
ČÁST I
Organizace závodního stravování
§ 1
Zřízení, změny a zrušení závodních jídelen, kantýn a pomocných hospodářství
(1) Závodní jídelny, kantýny-bufety (dále jen „kantýny“) a pomocná hospodářství zřizují a provozují hospodářské organizace, zvláštní rozpočtové, rozpočtové a jiné organizace (dále jen „organizace“), a zajišťují plánovité rozšiřování jejich kapacity a rozvoj jejich služeb.
(2) Závodní jídelny, kantýny a pomocná hospodářství se zřizují na návrh závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen „závodní výbor“) po vyjádření okresního národního výboru a se souhlasem okresní odborové rady.
(3) Závodními jídelnami se rozumějí:
a) Samostatné závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel) pro vlastní pracovníky. Samostatné závodní jídelny také na základě písemné smlouvy mezi příslušnými organizacemi, uzavřené se souhlasem příslušných závodních výborů, zajišťují přípravu jídel pro strávníky z organizací, které si zřídily pouze jídelny bez přípravy jídel, nebo přijímají strávníky z jiných organizací, v nichž z vážných důvodů není závodní jídelna zřízena. Jde-li pouze o stravování jednotlivých osob, stačí souhlas příslušných organizací a závodních výborů. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě, řeší rozpory okresní odborová rada po vyjádření okresního národního výboru.
b) Sdružené závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel). Sdružené závodní jídelny zřizují organizace na základě písemné smlouvy, v níž se stanoví, která z organizací sdruženou závodní jídelnu bude provozovat. Provozovatelem závodní jídelny může být také místní národní výbor.
c) Jídelny bez přípravy jídel s jejich dovozem z jiných závodních jídelen.
(4) Zařízení uvedená v odstavci 1 mají u hospodářských organizací a zvláštních rozpočtových organizací charakter přidruženého hospodářství a u rozpočtových organizací charakter vedlejšího hospodářství.
(5) Při zrušení závodní jídelny, kantýny nebo pomocného hospodářství nebo při podstatné změně jejich provozu (například při dočasném vyřazení z provozu), postupuje se obdobně jako při jejich zřizování. Orgány uvedené v odstavci 2 rozhodují i o převodu strávníků do jiných závodních jídelen.
ČÁST II
Účast na závodním stravování
§ 2
Stravování v závodní jídelně
(1) Stravování v závodní jídelně se mohou