dnes je 9.12.2023

Input:

42/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

č. 42/1965 Zb.
[zrušené č. 394/2010 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. března 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
Dne 21. října 1964 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 30. prosince 1964.
Dohoda na základě svého čl. 9 vstoupila v platnost dnem výměny nót o schválení, tj. 26. února 1965.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky, vedeny snahou rozšířit a prohloubit spolupráci na úseku veterinárním s cílem odstranit nebezpečí, které pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí představují nakažlivé a jiné nemoci zvířat a usnadnit tím i další rozvoj hospodářských a obchodních styků mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Kolomana Boďu,
pověřence Slovenské národní rady pro zemědělství,
vláda Mongolské lidové republiky,
Badamyna Balžinjama,
ministra zemědělství,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobrém a náležitém stavu, se dohodli na těchto ustanoveních:
Článek 1
Smluvní strany budou spolupracovat na úseku veterinárním, poskytovat si vzájemnou pomoc při studiu a výzkumu nakažlivých a jiných hromadných onemocnění zvířat, při předcházení těmto nemocem a v boji s nimi, jakož i při vysílání veterinárních odborníků a poskytování potřebného veterinárního zařízení i přípravků.
Článek 2
K rozšíření a upevnění organizační a vědecké spolupráce na úseku veterinárním budou příslušné orgány smluvních stran:
1. vyměňovat si veterinární správní předpisy a jiné materiály, týkající se organizace veterinární služby;
2. informovat se o pořádání konferencí v oblasti veterinárního lékařství;
3. vyměňovat si odbornou veterinární literaturu.
Článek 3
Příslušní orgány smluvních stran budou:
1. organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušenosti mezi vědeckými ústavy veterinárního lékařství při výzkumu nemocí zvířat, zejména přenosných na člověka, jakož i spolupráci ve zdokonalování a používání účinných diagnostických metod a prostředků proti těmto nemocem;
2. vyměňovat si zkušenosti, týkající se školení a doškolování pracovníků veterinární služby, předávat si studijní programy, jakož i metodiky základních vědecko-výzkumných prací;
3. uskutečňovat vzájemné vysílání veterinárních odborníků z oblasti vědy a praxe za účelem výměny zkušeností.
Článek 4
(1) Příslušné orgány smluvních stran se budou nejméně jednou za tři měsíce informovat o místech a rozsahu výskytu nakažlivých nemocí zvířat.
O vzniku nemocí s vysokou nakažlivostí nebo úhynem se budou informovat