dnes je 21.4.2024

Input:

42/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče, platné do 31.12.1991

č. 42/1966 Zb.
[zrušené č. 220/1993 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 13. června 1966
o poskytování léčebně preventivní péče
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1968 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Stát poskytuje občanům bezplatně plynulou a soustavnou léčebně preventivní péči ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc.
(2) Dětem ve věku do 3 let se poskytuje též péče o jejich všestranný rozvoj v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslí.
§ 2
Příplatky, popřípadě úhrady vyžadované výjimečně za některé služby léčebně preventivní péče a příplatky za péči o děti podle § 1 odst. 2 se platí podle ustanovení části čtvrté.
ČÁST DRUHÁ
AMBULANTNÍ A ÚSTAVNÍ PÉČE
Oddíl I
Ambulantní péče
Obvodní služby
§ 3
(1) O zdraví obyvatel v územním a závodním obvodu pečuje kolektiv zdravotnických pracovníků pod vedením územního nebo závodního obvodního lékaře. Spolu s plněním úkolů ve zdravotní výchově obyvatelstva a v hygieně a boji proti přenosným nemocem poskytuje všem obyvatelům ambulantní péči v obvodu a zprostředkuje jim další odbornou péči; přitom provádí aktivně preventivní prohlídky a poskytuje ve spolupráci s příslušnými odborníky soustavnou dispenzární péči vybraným skupinám obyvatelstva včetně občanů se změněnou pracovní schopností, příslušníků ozbrojených sil, kteří bojovali za druhé světové války, a oběti nacistické persekuce (vězňů).
(2) Obvodní služby se poskytují nejen ve zdravotnických zařízeních, ale podle potřeby i v bytě nebo na jiném místě, kde je nutno nemocnému péči zdravotnických zařízení navštěvovat především mimo svou pracovní dobu.
§ 4
(1) Občan, který potřebuje lékařskou pomoc, vyžaduje si ji u svého územního obvodního lékaře, a jde-li o péči o dítě, u územního obvodního dětského lékaře; ředitel ústavu národního zdraví určí podle místních podmínek, do kterého věku poskytuje dětem péči územní obvodní dětský lékař.
(2) V oboru péče o ženy a péče o chrup poskytují obyvatelstvu územního obvodu ambulantní péči odborníci určení pro příslušný obvod.
(3) V době, kdy není v územním obvodu zajištěna péče o ženy a děti příslušnými odbornými lékaři, poskytuje nutnou péči územní obvodní lékař; tím nejsou dotčena další ustanovení o lékařské službě první pomocí.
(4) Obvodní služby poskytují zdravotničtí pracovníci určení pro územní obvod, ve kterém má občan místo trvalého pobytu. Občan se může v rámci spádového území téže nemocnice s poliklinikou, popřípadě polikliniky zvolit nejméně na dobu půl roku jiného územního obvodního lékaře. Tento lékař může odmítnout přijetí dalších nemocných z cizích obvodů, pokud by jejich přijetím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení.
(5) Osoby, které se přechodně zdržují mimo místo trvalého pobytu, jsou oprávněny vyžadovat péči, kterou potřebují v době svého přechodného pobytu, ve zdravotnických zařízeních příslušných pro místo tohoto pobytu.
(6) Občanům umístěným v ústavech sociální péče mohou poskytovat obvodní služby též lékaři