dnes je 18.4.2024

Input:

43/1950 Sb., Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřičského a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování, platné do 5.1.1954

č. 43/1950 Zb.
[zrušené č. 1/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. dubna 1950
o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 3 a § 6 odst. 2 zákona č. 82/1948 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb.:
ČÁST I.
Státní zeměměřický a kartografický ústav.
§ 1.
(1) Pro veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu a práce zvláštní povahy a důležitosti zřizuje se při ministerstvu techniky Státní zeměměřický a kartografický ústav (dále jen „Ústav“).
(2) Sídlem Ústavu je Praha.
§ 2.
Ústavu přísluší zejména:
1. návrhovat plán svých prací vyměřovacích a mapovacích,
2. vybudovat geodetické základy polohopisné a výškopisné,
3. vybudovat základy pro katastrální vceňování a vtřiďování,
4. vyhotovovat veřejná mapová díla použitím všech měřických metod, včetně pozemní a letecké fotografie,
5. vyhotovovat, rozmnožovat, vydávat a rozšiřovat mapová díla veřejná a jiná, jejich odvozeniny, jakož i jiné výsledky prací veřejného vyměřování a mapování pro potřebu státu a veřejnosti, zejména pro potřeby plnění jednotného hospodářského plánu a územního plánování a výstavby obcí,
6. obstarávat zeměměřické práce spojené se zakládáním, udržováním a obnovováním dokumentárního díla státních hranic,
7. soustřeďovat a bezpečně a odborně uschovávat celostátní díla veřejného i jiného vyměřování a mapování, zejména triangulační, nivelační a mapová a díla statistiky vceňovací a pozemkové, včetně úhrnných výkazů katastrálních hodnot,
8. provádět výzkum, zkušebnictví a dokumentaci v oboru veřejného vyměřování a mapování, jakož i publikovat výsledky těchto prací,
9. zjišťovat pomístné názvy,
10. provádět v oboru veřejného vyměřování a mapování práce, které mu budou ministerstvem techniky zvlášť přikázány.
§ 3.
Jako oblastní orgán na Slovensku zřizuje se při pověřenectvu techniky Slovenský zeměměřický a kartografický ústav (dále jen „Slovenský ústav“). Jeho sídlem je Bratislava.
§ 4.
Vnitřní organisaci Ústavu a Slovenského ústavu upraví podrobně ministr techniky organisačním řádem.
ČÁST II.
Technický poradní sbor ve věcech veřejného vyměřování a mapování.
§ 5.
(1) Technický poradní sbor je pomocným orgánem ministerstva techniky a má nejvýše 25 členů.
(2) Členy technického poradního sboru jmenuje ministr techniky na 2 roky a to ze zástupců dotčených ústředních úřadů a pověřenectev, vysokých škol, národního komitétu geodetického a geofysikálního, vojenského zeměpisného ústavu, národních výborů a masových a zájmových organisací pracujícího lidu. Přednostové příslušných složek pro veřejné vyměřování a mapování v ministerstvu techniky a v pověřenectvu techniky a přednostové Ústavu a Slovenského ústavu jsou členy technického poradního sboru ze své úřední funkce.
(3) Případ od případu mohou býti kromě uvedených členů přizváni ke spolupráci jako experti další odborní